Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Home > Inwoners > Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

 • Samenvatting

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

  De hulp die geboden wordt is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk hierbij aan:

  • Zelf uw huishouden doen
  • Uzelf in en om uw woning verplaatsen
  • Uzelf in uw omgeving verplaatsen met een vervoermiddel
  • Andere mensen ontmoeten
  • Begeleiding om taken weer zelf op te pakken
 • Hoe werkt het? (Voorwaarden)

  Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met het Sociaal Team voor een gesprek over ondersteuning. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen of van welke algemene hulpdiensten die er in uw buurt zijn u gebruik kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoel-/scootmobielpool. Meer informatie hierover vindt u op de Wadwijzer.

  Het kan zo zijn dat genoemde vormen van hulp u niet voldoende helpen. In dat geval kan een medewerker van het Sociaal Team beslissen individuele hulp van de gemeente in te zetten. Oftewel: een maatwerkvoorziening. Denkt u hierbij aan:

  Tijdens het gesprek komt ook de keuze voor de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget ter sprake en de bijbehorende voorwaarden. Als u een individuele voorziening wilt, wordt ook besproken of u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. 

  Alles wat met u is besproken en afgesproken, leggen we vast in een ondersteuningsplan. Informatie van uw huisarts, fysiotherapeut, behandelend arts e.d. wordt alleen opgevraagd na uw toestemming. Het plan is eigenlijk een soort voorstel waar u wel of niet mee akkoord gaat door uw handtekening te zetten. Zodra het ondertekende ondersteuningsplan is ontvangen door uw contactpersoon bij de gemeente wordt een definitief besluit over uw aanvraag genomen.

  Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

  Zorg in Natura
  Als u een maatwerkvoorziening krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. In principe hoeft u dus niets te doen.

  Persoonsgebonden budget (PGB)
  De gemeente kan ook een geldbedrag geven, een persoonsgebonden budget, zodat u zelf ondersteuning kunt regelen of een hulpmiddel kunt kopen. Dit gebeurt alleen als u, in een persoonlijk plan, goed aangeeft/motiveert waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon besluit aan de hand van uw motivatie in welke vorm u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt, wordt uw zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start, is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

  Eigen bijdrage
  De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Via de rekenhulp op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

 • Wat moet ik doen?

  • Neem contact op met een medewerker van het Sociaal Team via telefoonnummer 14 0182.
  • Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt.

  Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

  • U regelt zelf een oplossing
  • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
  • U maakt gebruik van algemene hulp

  Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

  • U krijgt, indien nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
  • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
  • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
  • U geeft akkoord op het beschreven plan.
  • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

  Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

 • Aanvullende informatie

  De gemeente moet in principe binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u hebben toegestuurd. Nadat u dit plan heeft ondertekend, moet de gemeente binnen 2 weken een besluit toesturen.

 • Verwijzingen