Colleges stellen Voorkeursvarianten Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp vast

Home > Inwoners > Nieuwsberichten > Colleges stellen Voorkeursvarianten Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp vast

Colleges stellen Voorkeursvarianten Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp vast

Dit item is gearchiveerd op 05-10-2017

De colleges van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen hebben ingestemd met het uitvoeringsbesluit Planstudie N207 Zuid fase 2.

Hiermee zijn de voorkeursvarianten voor de uitwerking van de Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp vastgesteld en zullen deze in samenhang worden gerealiseerd. Bovenop de totaal begrote € 34 miljoen wordt voor het maatregelenpakket voor de N209 Hazerswoude-Dorp € 5 miljoen extra gereserveerd.

“Met de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en de maatregelen aan de N209 zetten we een goede en noodzakelijke stap in de verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid in de regio. We pakken nu aan en gaan tegelijkertijd door met het onderzoeken van verdere verbetermogelijkheden voor de toekomst,” aldus Floor Vermeulen gedeputeerde provincie Zuid-Holland. 

Extra budget vrij gemaakt

Voor de Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen N209 Hazerswoude-Dorp was oorspronkelijk een bedrag beschikbaar van € 34 miljoen. De totale kosten voor de voorkeursvarianten komen op ongeveer € 39 miljoen voor de regionale maatregelen. Voorstel is dat de provincie ruim € 3 miljoen extra ter beschikking stelt. Daarnaast stelt het college van de gemeente Alphen de gemeenteraad voor om hier € 2,1 miljoen aan bij te dragen.

Regionale en lokale maatregelen versterken elkaar

Naast de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en de aanpassingen van de N209 is het ook nodig om verschillende lokale maatregelen te treffen. Naast een bijdrage van € 2,1 miljoen voor regionale maatregelen stelt het college van Alphen aan den Rijn voor om tenminste € 4 miljoen te investeren in lokale maatregelen. Er komt een nieuwe lokale noord-oost verbinding in Hazerswoude-Dorp. Verder moet er een nieuwe verbinding komen aan de westzijde van Hazerswoude-Dorp naar de N209. De combinatie van regionale en lokale maatregelen verbetert de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid en zullen in samenhang met elkaar worden gerealiseerd.

Kees van Velzen, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn: “De gemeente Alphen aan den Rijn draagt voor € 2,1 miljoen bij aan de provinciale investeringen rondom de N209. Daarnaast investeren we € 4 miljoen in de lokale infrastructuur door een nieuwe lokale noordoost-verbinding in Hazerswoude-Dorp te realiseren. Daarnaast zoeken we uit of we een nieuwe lokale westelijke verbindingsweg naar de N209 kunnen maken. Deze nieuwe verbindingen zullen enkele miljoenen kosten.

Lange termijn verkenning loopt parallel aan korte termijnverbeteringen

De aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan, de aanpassingen aan de N209 en de lokale maatregelen staan niet op zichzelf: Tegelijkertijd wordt gekeken naar bereikbaarheids- en leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn. Het proces van de lange termijn verkenning loopt en in 2018 zal een procesvoorstel worden gemaakt, waarbij voor de lange termijn bijvoorbeeld wordt gekeken naar de toekomst van de N209 en de oeververbindingen over de Gouwe.

Kees de Jong, wethouder gemeente Waddinxveen: “We moeten nu aan de slag en dit pakket aan maatregelen is noodzakelijk en draagt zeker bij, maar we zijn er nog niet. Samen werken we verder aan de inventarisatie van maatregelen op de langere termijn.”

Vervolgproces

Het uitvoeringsbesluit wordt dit najaar voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten. Waarbij Provinciale Staten besluiten over de vaststelling van het uitvoeringsbesluit, inclusief financiën en de gemeenteraden beslissen over de lokale aspecten en financiële bijdragen en worden gevraagd hun steun uit te spreken voor het uitvoeringsbesluit.

Provinciaal inpassingsplan

In plaats van verschillende gemeentelijke bestemmingsplannen zal de provincie één provinciaal inpassingsplan (PIP) maken.  Het tracé ligt in meerdere gemeenten en wordt met een PIP in één ontwerp en procedure doorlopen. Een voordeel voor inwoners en overige belanghebbenden is dat hiermee een één-loket functie ontstaat.

Na de besluitvorming in gemeenteraden en Provinciale Staten worden de ontwerpen en lokale maatregelen samen met belanghebbenden in Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen verder uitgewerkt en starten de ruimtelijke procedures. Uitvoering is vanaf 2020. De provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn gaan ervan uit dat wegens de omvang van de maatregelen, Hazerswoude-Dorp eerder aangelegd zal worden.

Meer informatie

Meer informatie over de voorkeursvarianten en de achtergronden van het besluit is te lezen in de publiekssamenvatting. Deze is beschikbaar via www.zuid-holland.nl/planstudieN207Zuid. Hier zijn ook de onderzoeksrapporten te downloaden en een animatiefilmpje over het besluit te bekijken.

Over planstudie N207 Zuid

Om de bereikbaarheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de N207 te verbeteren zijn afgelopen jaren onder andere de oostelijke rondweg Boskoop, de parallelstructuur A12 en de maatregelen aan de N207 boven Alphen richting Leimuiden gerealiseerd. Ook is gewerkt aan de frequentieverhoging op het traject Gouda-Alphen waardoor de treinen vaker gaan rijden (R-net) en aan de Planstudie N207 Zuid.

De Planstudie N207 Zuid zoekt een oplossing voor de N207 en de wegen ten westen van de N207, omdat die steeds worden voller worden. Met name in Waddinxveen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp. In de eerste helft van 2016 kozen provincie en gemeenten voor de Verlengde Bentwoudlaan als een eerste stap om de verkeers- en leefbaarheidsproblemen in deze regio op te lossen. Tegelijkertijd is afgesproken dat er ook een verbetering moet komen voor de situatie op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. Daarnaast is er een verkenning gestart naar bereikbaarheids- en leefbaarheidsvraagstukken in het gebied op de lange termijn. Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de toekomst van de N209 en de oeververbindingen over de Gouwe.

Afgelopen jaar hebben de provincie en gemeenten in samenwerking met belanghebbenden de Verlengde Bentwoudlaan verder uitgewerkt en gezocht naar verbetermaatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp. In aanloop naar de besluitvorming zijn de voorkeursvarianten voor de Verlengde Bentwoudlaan en maatregelen op en rond de N209 in Hazerswoude-Dorp al gepresenteerd. Uit drie varianten voor de Verlengde Bentwoudlaan, is visie 3 de voorkeursvariant geworden. Voor Hazerswoude-Dorp is dat maatregelpakket X robuust. Dit pakket gaat voor verbetering zorgen door een combinatie van maatregelen aan de N209 en het aanpassen van het lokale wegennet.

RSS