Hartveilig wonen (AED)

Home > Inwoners > Alles over Veiligheid > Hartveilig wonen (AED)

Hartveilig wonen (AED)

Onlangs is de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden gestart met  het alarmeren van AED burgerhulpverleners bij 112-meldingen waarbij sprake is van een vermoedelijke hartstilstand. Een AED is een Automatische Externe Defibrillator.

De RAV draagt zorg voor het systeem op de meldkamer om meldingen (ook) door te zetten naar vrijwilligers. De inzet van vrijwilligers wordt georganiseerd door Hartveilig Wonen, een initiatief van de Hartstichting. Dat kan dus ook in Waddinxveen plaatsvinden.

Burgerhulpverleners zijn getrainde vrijwilligers die zich hebben aangemeld via de Nederlandse Hartstichting of via de website van Hartveilig Wonen. Zij zijn bereid om bij een melding van een mogelijk hartstilstand hulp te bieden. Ze hebben daarvoor een reanimatietraining gevolgd en zijn in staat om een AED apparaat te bedienen. De verantwoordelijkheid van de vrijwilligers blijft gelijk aan de huidige situatie wanneer inwoners spontane hulp bij reanimatie organiseren.

Bewoners met vragen of die zich willen opgeven als hulpverlener kunnen dat doen via: www.hartveiligwonen.nl. Ook kunnen op deze site AED apparaten in de openbare ruimte worden aangemeld, dit zodat bij een melding er gebruik gemaakt kan worden van de dichtstbijzijnde AED.

Ook inwoners welke een diploma reanimeren hebben zonder AED kunnen zich opgeven. Indien er een 112 melding is van een vermoedelijke hartstilstand ontvangen degene die zich opgeven hebben een oproep via hun smartphone op het moment dat ze zich in een straal van 500 meter van de melding bevinden. Er wordt geprobeerd maximaal 5 mensen op te roepen.

Elke week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. Thuis, op straat of op de sportclub. In totaal zijn er 15.000 tot 16.000 slachtoffers per jaar. Slechts vijf tot tien procent van deze mensen overleeft het voorval. Mits tijdig toegepast kan een Automatische Externe Defibrillator (AED), door het toedienen van krachtige stroomstoten, het hartritme weer herstellen. De juridische rechten en plichten van gemeenten rondom gezondheidsbeleid zijn vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. Zowel het realiseren van een dekkend voorzieningenniveau van AED’s, alsook het ondersteunen van de inzet van AED’s, behoort niet tot de wettelijke taak van een gemeente. Ondanks het ontbreken van wettelijke verantwoordelijkheden kiest de gemeente Waddinxveen er voor om de beschikbaarheid van AED’s te faciliteren door middel van een subsidieregeling. Dit omdat de gemeente Waddinxveen van mening is dat door het faciliteren van AED’s in de buitenruimte de kracht van de samenleving wordt vergroot en daarmee ook de veiligheid van haar inwoners. De subsidieregeling voorziet onder andere in een (eenmalige) bijdrage van 50% van de kosten van de aanschaf van een AED-beschermingskast.

AED aanvraag subsidie

Bij een verzoek om subsidie verklaart de aanvrager hierbij:

  • Een AED in een AED-buitenkast in de openbare ruimte te hebben geplaatst conform de beleidsregel subsidie stimulering beschikbaarheid AED’s binnen de openbare ruimte van Waddinxveen. 
  • Toestemming te hebben verkregen van de eigenaar van het object waaraan de AED bevestigd is.
  • Het juiste onderhoud van de AED en de AED – beschermingskast uit te laten voeren.
  • De AED beschikbaar te stellen zodat deze 24 uur per dag, 7 dagen per week (24/7) beschikbaar is voor burgerhulpverleners binnen het project Hartveilig Wonen.
  • Akkoord te gaan met een mogelijke steekproef van de beschikbaarheid van de AED door of namens de gemeente Waddinxveen.

Aanvrager verzoekt hierbij op basis van de Beleidsregel subsidie stimulWonen.

  • Akkoord te gaan met een mogelijke steekproef van de beschikbaarheid van de AED door of namens de gemeente Waddinxveen.

Aanvrager verzoekt hierbij op basis van de Beleidsregel subsidie stimulering beschikbaarheid AED’s binnen de openbare ruimte van Waddinxveen een betaling van 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 400 euro inclusief BTW voor de aanschaf en plaatsing van een AED –beschermingskast, gebruiksklaar maken van de AED of jaarlijkse onderhoudskosten (enkel voor wijkplatforms).

Digitaal Aanvraagformulier subsidie AED

Houdt uw DigiD bij de hand.