Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing. De factuur voor de afvalstoffenheffing ontvangt u jaarlijks in februari samen met de factuur voor de rioolheffing en de OZB belasting. De instantie die namens de gemeente de belastingen int is de Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR).

Hoogte Afvalstoffenheffing

De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen. Een vast en een variabel deel. Het vaste deel van de afvalstoffenheffing is voor alle huishoudens gelijk. Daarnaast betaald u ook een variabel deel dat afhankelijk is van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden.

In 2019 bedraagt het vaste deel van de afvalstoffenheffing €201,56.

Het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt bepaald door het aantal keer dat u restafval heeft aangeboden in het voorgaande jaar. Het tarief per aanbieding is afhankelijk van het inzamelmiddel dat u gebruikt. De kosten per aanbieding ziet u hieronder.

Aanbiedmiddel

Kosten per aanbieding

€1,50 per keer

€ 3,50 per keer

€ 6,00 per keer

Groente-, fruit- en tuinafval (gft), plastic en oud papier kunt u kosteloos aanbieden. Hoe beter u uw afval scheidt, hoe minder restafval u overhoudt. Zo bespaart u op de afvalstoffenheffing.

Rekenvoorbeelden Afvalstoffenheffing

U kunt zelf bereken hoe hoog het variabele deel van uw afvalstoffenheffing is. Om u hierbij te helpen vindt u hieronder per inzamelmiddel een rekenvoorbeeld. U kunt zelf bekijken hoe vaak u restafval heeft aangeboden op de website van Cyclus.

Aantal inworpen van een 60 liter zak in de ondergrondse restafval container in 2018

Variabel tarief (aantal inworpen x €1,50)

10

€15,-

20

€30,-

30

€45,-

40

€60,-

50

€75,-

Aantal keer dat de minicontainer in 2018 is aangeboden voor lediging

Variabel tarief (aantal aanbiedingen x

€3,50)

9

€31,50

11

€38,50

13

€45,50

20

€70,-

26

€91,-

Aantal keer dat de minicontainer in 2018 is aangeboden voor lediging

Variabel tarief (aantal aanbiedingen x €6,00)

9

€54,-

11

€66,-

13

€78,-

20

€120,-

26

€156,-

Kwijtschelding en Afvalstoffenheffing

Als u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing of andere gemeentelijke belastingen dan kunt u hiervoor een verzoek indienden via de website van de BSGR.

Als u veel medisch afval heeft (stoma, incontinentie en dyalise-materiaal) dan kunt u korting krijgen op de afvalstoffenheffing. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen via de website van de gemeente.

Afvalstoffenheffing bij tussentijdse verhuizingen

Voor het berekenen van het variabele deel van de afvalstoffenheffing wordt door de BSGR uitgegaan van de gegevens van het voorgaande kalenderjaar, dus het aantal inworpen of ledigingen zoals dat in het voorgaande jaar heeft plaatsgevonden. Maar dat is alleen mogelijk als er ook van dat hele jaar gegevens beschikbaar zijn. En dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld als er een verhuizing heeft plaatsgevonden. Er kunnen zich dan verschillende situaties voordoen:

  • de verhuizing heeft plaatsgevonden vóór 1 juli van het voorgaande jaar: in dat geval wordt gekeken naar het aantal inworpen of ledigingen tussen 1 juli en 31 december en dat aantal wordt verdubbeld;
  • de verhuizing heeft plaatsgevonden ná 1 juli: er kunnen zich dan 2 situaties voordoen:
    • men woonde voorafgaand aan de verhuizing ten minste 6 maanden op een ander adres in de gemeente Waddinxveen: in dat geval wordt gekeken naar het aantal inworpen of ledigingen gedurende de laatste 6 maanden dat men op dat andere adres heeft gewoond en dat aantal wordt verdubbeld;
    • men is vanuit een ander gemeente verhuisd naar de gemeente Waddinxveen: in dat geval wordt voor de aanslag uitgegaan van een gemiddeld aantal inworpen in een ondergrondse container van 40 of een gemiddeld aantal ledigingen van een minicontainer van 16.