Gemeentehuis gesloten op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (Tweede Paasdag)

Hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfredzaam blijven. Soms is dit door ziekte, een beperking of ouderdom (tijdelijk) niet haalbaar. Met hulp van familie, vrienden, vrijwilligers of professionals kan naar passende ondersteuning worden gezocht. De gemeente kan dit samen met u doen. Soms betekent dit dat u zelf probeert iets te veranderen in uw situatie. In andere gevallen geeft de gemeente u gerichte hulp.

De hulp die geboden wordt is erop gericht dat u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen. Denk hierbij aan:

 • Zelf uw huishouden doen
 • Uzelf in en om uw woning verplaatsen
 • Uzelf in uw omgeving verplaatsen met een vervoermiddel
 • Andere mensen ontmoeten
 • Begeleiding om taken weer zelf op te pakken

Hoe werkt het?

Als u hulp nodig heeft, kunt u contact opnemen met team Wadwijzer voor een vraag of informatie over ondersteuning. Zij kijken samen met u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen of van welke algemene hulpdiensten die er in uw buurt zijn u gebruik kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan een klussendienst, boodschappendienst of rolstoel-/scootmobielpool. Zie ook: www.wadwijzer.nl

Het kan zo zijn dat genoemde vormen van hulp u niet voldoende helpen. In dat geval wordt er een aanmelding gedaan bij het het Sociaal Team. Een medewerker van het Sociaal Team komt bij u thuis om samen te kijken of en zo ja hoe ondersteuning noodzakelijk is.

Tijdens het gesprek komt ook de keuze voor de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget ter sprake en de bijbehorende voorwaarden. Als een individuele voorziening noodzakelijk is, wordt ook besproken of u hiervoor een eigen bijdrage moet betalen. 

Alles wat met u is besproken en afgesproken, leggen we vast in een ondersteuningsplan. Informatie van uw huisarts, fysiotherapeut, behandelend arts e.d. wordt alleen opgevraagd na uw toestemming. Het plan is eigenlijk een soort voorstel waar u wel of niet mee akkoord gaat door uw handtekening te zetten. Zodra het ondertekende ondersteuningsplan is ontvangen door uw contactpersoon bij de gemeente wordt een definitief besluit over uw aanvraag genomen.

Verstrekken van individuele hulp/maatwerkvoorziening

Zorg in Natura
Als u een maatwerkvoorziening krijgt, wordt dit ingekocht bij één van de aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft. In dit contract staan de voorwaarden en afspraken waar de aanbieder (en de gemeente) zich aan moet houden. Ook zijn betalingsafspraken gemaakt. In principe hoeft u dus niets te doen.

Persoonsgebonden budget (PGB)
De gemeente kan ook een geldbedrag geven, een persoonsgebonden budget, zodat u zelf ondersteuning kunt regelen of een hulpmiddel kunt kopen. Dit gebeurt alleen als u, in een persoonlijk plan, goed aangeeft/motiveert waarom u niet kiest voor maatwerk in de vorm van Zorg in Natura. Uw contactpersoon besluit aan de hand van uw motivatie in welke vorm u maatwerk ontvangt. Als u een PGB krijgt, wordt uw zorgverlener uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U kunt daarna online zien wat uw budget is en wat u daarvan heeft uitgegeven. Voordat de hulp start, is het belangrijk goede afspraken met uw zorgverlener te maken, zoals wat te doen bij ziekte en vakantie.

Eigen bijdrage
De gemeente vraagt (een deel van) de maatwerkvoorziening zelf te betalen door een eigen bijdrage. Voor een rolstoelvoorziening of -aanpassing hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van uw inkomen en vermogen, uw persoonlijke situatie en de hulp die u krijgt. De eigen bijdrage wordt bepaald door het CAK. Via de rekenhulp op de website van het CAK kunt u berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Wat moet ik doen?

Bent u al bekend bij het Sociaal Team? Neemt u dan contact op met uw contactpersoon. Heeft u nog geen andere voorziening? Neemt u dan eerst contact op met het team Wadwijzer via telefoonnummer 14 0182.

Meld uw probleem; vertel waar u tegenaan loopt.

Uit het telefoongesprek kunnen verschillende oplossingen naar voren komen, zoals:

 • U regelt zelf een oplossing
 • U vraagt mensen in uw omgeving om u te helpen
 • U maakt gebruik van algemene hulp

Als de gegeven oplossingen u niet genoeg ondersteunen dan gebeurt het volgende:

 • U krijgt, indien nodig, een contactpersoon van het Sociaal Team toegewezen.
 • De contactpersoon van het Sociaal Team neemt telefonisch contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis.
 • Naar aanleiding van een uitgebreid gesprek wordt samen met u een ondersteuningsplan opgesteld.
 • U geeft akkoord op het beschreven plan.
 • Afspraken vanuit het ondersteuningsplan worden in werking gezet.

Als u het niet eens bent met het geschreven ondersteuningsplan, gaat u hier niet mee akkoord. Op het ondersteuningsplan kunt u aantekeningen maken waarmee u niet mee akkoord gaat. Afhankelijk van wat u heeft opgeschreven maakt uw contactpersoon van het Sociaal Team nieuwe afspraken met u.

Meer informatie

De gemeente moet in principe binnen 6 weken, nadat u een melding heeft gedaan, een ondersteuningsplan naar u hebben toegestuurd. Nadat u dit plan heeft ondertekend, moet de gemeente binnen 2 weken een besluit toesturen.

Heeft u gevonden wat u zocht?

Vragen? Wij helpen u graag!

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?
Wij zijn via de volgende kanalen te bereiken:

Monica

Monica 
afdeling Publieksplein