In de gemeente Waddinxveen zijn veel panden die waardevol zijn. Bijvoorbeeld omdat een pand zeldzaam is binnen de gemeente of in de regio, een pand lokaal een bijzondere functie vervult of vervuld heeft of het pand heeft een hoge architectonische waarde. Met de Erfgoedverordening kan het college van burgemeester en wethouders deze panden als gemeentelijke monumenten aanwijzen.

Dit is de lijst met gemeentelijke monumenten. U kunt het overzicht van de monumenten ook digitaal bekijken via de digitale kaart.

 1. Noordeinde 118
 2. Zuidkade 136
 3. Zuidkade 137
 4. Zuidkade 138
 5. Zuidkade 139
 6. Plasweg 1A
 7. Kerkweg-Oost 218
 8. Kanaalweg 2-4
 9. Kerkweg-west 19
 10. Kerkweg-oost hoek Stationsplein
 11. Alberdink Thijmlaan
 12. Dorpstraat 51
 13. Zuidkade 103
 14. Nesse 16
 15. Dorpstraat 1
 16. Kerkweg-West 46
 17. Zuidkade 175
 18. Zuidkade 176
 19. Nabij Zuidkade 175
 20. Noordkade 66
 21. Noordkade 161
 22. Dorpstraat 22
 23. Brugweg 88
 24. Kerkweg-West 13
 25. Bredeweg 14
 26. Dorpstraat 60
 27. Kerkstraat 13
 28. Oranjelaan 3
 29. Kanaaldijk 6
 30. Dorpstraat 68
 31. Burgemeester Trooststraat 22
 32. Zuidkade 33

Rijksmonumenten

In Waddinxveen zijn 6 rijksmonumenten. Bekijk deze monumenten via het digitale rijksmonumentenregister.  

Bescherming 

De gemeente Waddinxveen heeft geen beschermde cultuurgoederen, verzamelingen en stads- en dorpsgezichten aangewezen.

Hoe werkt het?

Een gemeentelijk monument kan pas aangewezen worden na overleg en met instemming van de eigenaar. Aanwijzing is op vrijwillige basis. Voordat het college besluit, vraagt zij de erfgoedcommissie om advies. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ten opzichte van panden zonder deze monumentenstatus minder eenvoudig aanpassingen aan het pand doen. De Erfgoedverordening 2019 voorziet daarom in een compensatie. Dit gebeurt in de vorm van een jaarlijkse teruggave van 50% van de OZB-aanslag. Ook verzorgt de gemeente een gratis lidmaatschap op de Monumentenwacht en krijgt de eigenaar van de gemeente het monumentenschildje om op het pand te bevestigen.

File:Gemeentelijk monument schildje van Waddinxveen.jpg

Wat moet ik doen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Eikenaar via f.eikenaar@waddinxveen.nl of via 140182. Maar ook de erfgoedcommissie geeft graag advies en antwoord op uw vragen. De erfgoedcommissie bereikt u via de heer Eikenaar.

Aanmelden gemeentelijke monumenten

Veel gestelde vragen

Aanwijsprocedure

Op basis van welke regeling vindt de aanwijzing van gemeentelijke monumenten plaats?

De aanwijzing vindt plaats op basis van de ‘Erfgoedverordening Waddinxveen 2019’.

Op basis waarvan kunnen panden aangewezen worden als gemeentelijk monument?

In de gemeente Waddinxveen zijn veel panden die op een bepaalde manier waardevol zijn. Bijvoorbeeld de mate waarin een pand zeldzaam is binnen de gemeente of in de regio, de mate waarin een pand lokaal een bijzondere functie vervult of vervuld heeft of de hoge architectonische waarde van een pand. Voordat een pand gemeentelijk monument kan worden, vindt er door de erfgoedcommissie een beoordeling plaats aan de hand van zeven criteria: ontstaansgeschiedenis, lokaal belang, bouwstijl, gaafheid, ensemblewaarde, uniciteit en bouwkundige staat. Bij een positieve beoordeling kan het pand gemeentelijk monument worden.

Wie besluiten er over de aanwijzing als gemeentelijk monument?

Allereerst de eigenaar. De gemeentelijke monumentenstatus wordt niet opgelegd, maar is vrijwillig. Alleen na overleg en een akkoord van de eigenaar kan een pand gemeentelijk monument worden. Daarnaast moet ook de erfgoedcommissie een positieve beoordeling geven. Als eigenaar en erfgoedcommissie positief zijn, neemt het college van B&W een besluit.

Heeft de monumentenstatus alleen betrekking op de buitenkant of ook op de binnenkant van het pand?

Het hele pand wordt aangewezen als gemeentelijk monument. Het uitgangspunt is dat de constructie en het monumentale karakter van het pand behouden blijven. De nadruk ligt op de buitenkant van het pand. Meestal zorgt de buitenzijde immers voor het monumentale karakter van het pand. Daarnaast kunnen er specifieke monumentale onderdelen aanwezig zijn, zoals een schouw, trappenhuis, serre of rijk gedetailleerd ornamentenplafond. Ook hierbij is behoud het uitgangspunt.

Geldt de monumentenstatus alleen voor het pand of ook voor het erf en de bijgebouwen?

Het hele kadastrale perceel valt onder het aanwijzingsbesluit, tenzij bepaalde gedeelten zijn uitgezonderd

Hoe weet ik welke onderdelen van mijn pand monumentaal zijn?

Dit verschilt per pand en veel eigenaren weten dit van hun eigen pand. Als u niet weet of twijfelt over welke onderdelen van uw pand monumentaal zijn, kunt u de erfgoedcommissie raadplegen. Als u dat wilt, kan de erfgoedcommissie uw pand bezoeken en schouwen. De commissie kan op basis van deze schouw de monumentale onderdelen aangeven. Ook kan de erfgoedcommissie mondeling adviseren op basis van de schouw.

Kan ik zelf een verzoek indienen om mijn pand aan te wijzen als monument?

Ja. Als eigenaar kunt u een verzoek doen om een aanwijzingsprocedure te starten. Daarna zal de erfgoedcommissie het pand beoordelen. Bij een positieve beoordeling kan het college van B&W besluiten tot aanwijzing als gemeentelijk monument.

Mijn pand is een gemeentelijk monument, blijft dat voor altijd zo?

Een eenmaal aangewezen gemeentelijk monument kan alleen de monumentenstatus verliezen als de buitenzijde van het pand en de monumentale onderdelen verloren zijn gegaan. Dit kan bijvoorbeeld na brand of instorting. Ook bij eventuele verkoop blijft het pand een gemeentelijk monument.

Blijft de bestaande bestemming van een gemeentelijk monument gehandhaafd?

Ja. Een aanwijzing als gemeentelijk monument heeft geen invloed op de bestemming van het pand.

Zijn gemeentelijke monumenten als zodanig herkenbaar?

Ja. Alle gemeentelijke monumenten krijgen een monumentenschildje.

Moet een gemeentelijk monument opengesteld worden voor bezoekers?

Nee, dit is geen verplichting.

Vergunningen, onderhoud, restauratie en verbouwing

Hoe moet ik mijn gemeentelijk monument onderhouden?

Het is in uw eigen belang om uw pand in goede conditie te houden. Wanneer uw pand toe is aan een onderhoudsbeurt, wordt van u verwacht dat het monumentale karakter en de aanwezige monumentale onderdelen handhaaft. Maatwerk is mogelijk. Hiervoor kunt u de erfgoedcommissie inschakelen.

Wat gebeurt er als een gemeentelijk monument niet goed wordt onderhouden?

Alle eigenaren hebben de wettelijke plicht hun pand goed te onderhouden. Dit is geregeld in de Woningwet. Daarin is geen verschil tussen een monument of een ander gebouw. Er is handhaving mogelijk door de gemeente.

Moet een gemeentelijk monument worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat?

Er is geen verplichting om een gemeentelijk monument in de oorspronkelijke staat terug te brengen. De beoordeling door de erfgoedcommissie gebeurt op basis van de huidige staat. Reconstructie of verhelpen van verstoringen aan het monument is uiteraard toegestaan en ook wenselijk, maar op vrijwillige basis.

Mag ik nog restaureren of verbouwen aan mijn gemeentelijk monument?

Ja. De aanwijzing van een pand tot gemeentelijk monument betekent niet dat er aan het pand niets meer mag worden gewijzigd. Omdat elk pand verschillend is, is het advies om bij restauratie- of verbouwingsplannen de erfgoedcommissie in een vroeg stadium raadplegen. Voor een restauratie of verbouwing van een gemeentelijk monument is meestal een omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is onder andere bedoeld om er op toe te zien dat het monumentale karakter en de monumentale onderdelen van het pand worden gehandhaafd.

Welke werkzaamheden aan een gemeentelijk monument zijn vergunningsvrij?

Voor regulier onderhoud en veel kleine werkzaamheden is meestal geen omgevingsvergunning nodig, tenzij het invloed heeft op het monumentale karakter of specifieke monumentale onderdelen. Vergunningsvrij zijn onder andere:

 • schilderwerk aan de buitenkant, mits dezelfde kleurstelling wordt gebruikt;
 • schilderwerk aan de binnenkant;
 • interieurafwerking zoals vloerbedekking, tegelwerk en behang;
 • keukenvernieuwing;
 • badkamervernieuwing en andere sanitaire vernieuwingen;
 • vervangen van kapotte of ontbrekende dakpannen door hetzelfde type;
 • loodgieterswerk zoals gootbekleding of vernieuwen van plat dak;
 • aanpassingen aan installaties (zoals C.V of ventilatie), mits dit geen verandering in het aanzicht oplevert door leidingen, doorvoeren e.d.;
 • het vervangen van een onderdorpel en andere kozijndelen (mits het kozijn hetzelfde blijft);

Bij twijfel over of een omgevingsvergunning nodig is, kunt u de erfgoedcommissie raadplegen.

Mag ik werkzaamheden aan mijn gemeentelijk monument zelf uitvoeren?

Ja. Belangrijk is dat het gemeentelijk monument goed en met respect voor het monumentale karakter en de eventuele specifieke monumentale onderdelen wordt onderhouden, verbouwd of gerestaureerd. Veel eigenaren kunnen dat uitstekend zelf.

Waar kan ik advies krijgen over onderhoud, verbouwing en restauratie?

Advies aan eigenaren is een belangrijke taak van de erfgoedcommissie. Zij bieden aan eigenaren kosteloos allerlei ondersteuning.

Hoe moet ik een omgevingsvergunning aanvragen?

Als een omgevingsvergunning nodig is, kunt u deze op de gebruikelijke wijze aanvragen. Omdat het om een gemeentelijk monument gaat, heeft de erfgoedcommissie hierbij een adviserende rol aan het college van B&W.

Kan een gemeentelijk monument afgebroken worden?

Nee. Alleen als het monument in dermate slechte staat is dat herstel niet mogelijk is en/of de eigenaar te zeer wordt benadeeld, kan bij hoge uitzondering een vergunning voor sloop worden verkregen.

Mag ik zonnepanelen op het dak plaatsen?

Ja. De commissie vindt duurzaamheid ook erg belangrijk. De uitwerking is wel in overleg met de commissie te bepalen. Als de panelen bijvoorbeeld in het zicht vanaf de straat komen liggen, vraagt dit meer aandacht in de uitwerking (waaronder detaillering, kleurstelling, gevelcompositie e.d.).

Financiële aspecten

Wordt mijn pand door aanwijzing tot gemeentelijk monument minder waard?

Nee. Uit economisch onderzoek is gebleken dat de status van een gemeentelijk monument niet waardeverhogend, maar ook niet waardedrukkend werkt.

Is er financiële ondersteuning voor eigenaren van gemeentelijke monumenten?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument kunt u aanspraak maken op enkele financiële regelingen. Zo geeft de gemeente Waddinxveen ieder jaar 50% van de OZB-aanslag terug. Ook zijn er mogelijkheden om een renovatie of verbouwing van een gemeentelijk monument tegen een gunstig tarief te financieren.

Erfgoedcommissie

Waarvoor is de erfgoedcommissie?

De erfgoedcommissie heeft verschillende adviserende taken. Voor eigenaren zijn de taken kosteloos. Het kan gaan om advies:

 • aan eigenaren die de status van gemeentelijk monument overwegen;
 • aan eigenaren over wat specifieke monumentale onderdelen aan het pand zijn;
 • op uitnodiging van de eigenaar brengt de erfgoedcommissie een bezoek het pand en geeft mondeling advies op basis van deze schouw;
 • aan eigenaren van gemeentelijke monumenten over onderhoud, verbouwing en restauratie;
 • aan eigenaren bij de aanvraag van een omgevingsvergunning;
 • aan eigenaren over allerlei andere zaken met betrekking tot gemeentelijke monumenten.

Hoe kom ik in contact met de erfgoedcommissie?

Wilt u in contact komen met de erfgoedcommissie? Neem dan contact op met de heer Eikenaar via f.eikelaar@waddinxveen.nl of via telefoonnummer 140182

De parels van Waddinxveen

De gemeente Waddinxveen wil haar culturele erfgoed bewaren en heeft daarvoor een speciale regeling in het leven geroepen. Eigenaren die met hun historische pand in aanmerking willen komen voor de monumentenstatus, krijgen een flinke korting op de OZB-belasting.  

Bent u ook zo trots op uw historische pand? Zorg dan dat het de monumentenstatus krijgt en meld u aan via het aanmeldformulier.

 

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?