Organisaties, stichtingen en verenigingen die culturele activiteiten aanbieden in Waddinxveen kunnen een subsidie aanvragen. De subsidie is een financiële tegemoetkoming voor verliezen door corona. Of voor innovaties in of na coronatijd. U kunt de subsidie aanvragen tot 1 februari 2022.

Vraag de subsidie aan

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De organisatie, stichting of vereniging is gevestigd in Waddinxveen.

De volgende aanbieders van culturele activiteiten kunnen een subsidieaanvraag doen:

Musea en erfgoedvoorzieningen

Deze moeten een publieksfunctie hebben.

Amateurkunsten

Verenigingen en stichtingen die kunst uitoefenen in de vrije tijd. De activiteiten vinden voor het grootste deel plaats in Waddinxveen.

Andere culturele activiteiten

Valt uw aanbod niet onder de genoemde soorten? En bestaat uw aanbod voor het grootste deel uit culturele activiteiten binnen Waddinxveen? Dan moet u kunnen laten zien dat uw aanbod bijdraagt aan het culturele netwerk van de gemeente Waddinxveen. Het netwerk is een breed aanbod van instellingen en voorzieningen voor cultuur.

Wat is de reden van uw aanvraag?

Bij de aanvraag hoort een toelichting. 

Financiële tegemoetkoming voor verlies

Als u een subsidie voor financiële tegemoetkoming voor verlies aanvraagt, moet u de volgende stukken meesturen:

 • Een overzicht van het geschatte verlies van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 met korte toelichting.
 • De begroting 2021 met een overzicht van steunmaatregelen die u door de coronacrisis al ontvangen heeft vanuit het rijk, de provincie, fondsen en/of de gemeente.
 • De jaarrekening en de balans 2020. Daarin moet de grootte van de algemene reserve en/of continuïteitsreserve staan. Dat geldt ook voor veranderingen van deze reserves vanaf 31 december 2020.

Subsidie voor vernieuwing

U kunt een subsidie aanvragen voor een vernieuwing om nu en straks cultuur aan te bieden voor de inwoners van Waddinxveen. Voorbeelden: kosten voor het aantrekken van alternatieve doelgroepen of digitalisering van cultuuraanbod. Het kan ook gaan om investeringen voor het voortbestaan van de activiteit tijdens en na de coronacrisis.

Als u een subsidie voor vernieuwing aanvraagt, moet u de volgende stukken meesturen:

 • Omschrijving van de vernieuwing (een innovatieplan).
 • Een beschrijving waarom deze vernieuwing onmisbaar is om nu en straks cultuur aan te bieden voor de inwoners van Waddinxveen en daarbuiten (max 500 woorden).
 • Een projectplanning met onderbouwing.
 • Begroting van het innovatieplan met onderbouwing.
 • Een beschrijving van de verwachte uitkomsten van het innovatieplan.

Hoe wordt uw aanvraag beoordeeld?

Het college van B&W beoordeelt de aanvragen op de volgende punten:

 • Is een goede onderbouwing aangeleverd?
 • Heeft deze activiteit al andere steunmaatregelen ontvangen?
 • Worden externe financiële middelen ingezet voor de vernieuwing?
 • Wat is de stand van de reserve?
 • Sluiten de vernieuwingen voldoende aan op de doelen van de gemeente?

Na de beoordeling beslist het college over de verdeling van het subsidiebedrag.

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregels of over uw innovatieproject? Mail hiervoor naar compensatiecultuur@waddinxveen.nl

De subsidieregeling is gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl(externe link)