Het college van B&W heeft op 2 juni de Jaarstukken 2019 en de Kaderbrief 2021-2024 vastgesteld. De gemeente Waddinxveen sluit het jaar 2019 positief af met een resultaat van € 853.246. Door de ombuigingen die de gemeente in 2019 uitvoerde, zien de financiën tot en met 2024 er goed uit. Maar het college is voorzichtig in het maken van nieuwe plannen. Dat komt doordat het nog niet duidelijk is hoe groot de financiële effecten van de coronacrisis zijn en hoe lang ze duren. Op 8 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarstukken en de kaderbrief.

Onmiddellijke maatregelen en bijgestelde ambities

Het jaar 2019 was een uitdagend financieel jaar voor de gemeente. De stijging van de kosten binnen de jeugdzorg en Wmo bleek blijvend. Daarvoor moesten oplossingen komen. De gemeente heeft onmiddellijk maatregelen genomen en haar ambities bijgesteld. Door onder andere keuzes te maken in het sociaal domein. Uitgangspunt was en is dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt.

Gevolgen coronacrisis

De coronacrisis heeft grote maatschappelijke, maar ook financiële gevolgen. Wat de coronacrisis voor de financiële situatie van de gemeente betekent, is nog moeilijk in te schatten. Het is onduidelijk hoe groot de effecten zijn en hoe lang ze duren. Op dit moment zijn er geen grote financiële zorgen. Dat is onder andere te danken aan de ombuigingen van vorig jaar, die effect hebben op een langere periode.

Plannen voor de toekomst

In de kaderbrief staan de nieuwe plannen van het college. Deze zijn door de coronacrisis voorzichtig ingestoken. Cultuurhuys De Kroon krijgt een extra bijdrage in de exploitatie en scholen krijgen geld voor cultuuronderwijs. Het college stelt daarnaast voor om een hybride sporthal te bouwen bij De Sniep en sporthal De Dreef te slopen. Het college adviseert de raad deze variant, waarbij de raad een eigen afweging kan maken tussen de drie varianten. Ook gaat de gemeente investeren in het oplossen van parkeerknelpunten. En ze gaat aan de slag met het verminderen van administratieve lasten voor inwoners en ondernemers door digitale handtekeningen mogelijk te maken. De gemeenteraad besluit op 8 juli over deze voorstellen.

Mooie resultaten 2019

Terugkijkend op 2019 heeft de gemeente mooie resultaten bereikt. Zo is het Beleidskader Sociaal Domein 2019-2023 vastgesteld en daalde het aantal uitkeringsgerechtigden met 20%. Ook is in 2019 Kindcentrum Groenoord opgeleverd en werd het Lokaal gezondheidsbeleid geactualiseerd. Verder stond de ontwikkeling binnen het Sleutelkwartier niet stil en werd uitvoering gegeven aan de prioriteiten uit de Duurzaamheidsvisie. In de buitenruimte ging de gemeente aan de slag met het uitvoeren van boomveiligheidscontroles en klimaatstresstesten en onderzocht ze de effecten van het nieuwe afvalbeleid. Ook werd de Leidraad samenlevingsparticipatie vastgesteld en kwam er een nieuwe website.