De Zilveren Erepenning heeft een doorsnede van 60 mm. De ene zijde draagt het wapen van de gemeente en op de andere zijde is de naam van de persoon die de onderscheiding krijgt en de datum van uitreiking opgenomen.

Het ereburgerschap wordt toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan personen die in tijd en of aard van de verdienste een zeer groot belang hebben gehad voor de Waddinxveense samenleving. Als toekenning plaatsvindt op grond van de lange tijd van activiteiten wordt hieronder verstaan een periode van 20 jaar of langer. Ook dan zal er sprake moeten zijn van grote verdiensten. Het is denkbaar dat iemand in korte tijd een zeer bijzondere staat van dienst opbouwt die niet voldoet aan de periode van 20 jaar of langer, maar door haar karakter uitzonderlijk is. Ook dan kan men in aanmerking komen voor deze onderscheiding. Toekenning van deze onderscheiding kan slechts bij hoge uitzondering het geval zijn.

Toekenning

  • Het Ereburgerschap vereist een besluit van de raad op voordracht van het college.
  • Toekenning van het Ereburgerschap wordt bijgehouden in het “Ereboek der gemeente Waddinxveen”.  

Als zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen verklaren. Aan de betrokkene (c.q. directe nabestaande(n)) wordt hiervan mededeling gedaan.

Als bewijs van toekenning van het Ereburgerschap wordt aan de desbetreffende persoon uitgereikt door de burgemeester:

  • de erepenning met de daarbij behorende draagmedaille;
  • de oorkonde met daarin opgenomen de naam van de persoon en de reden van uitreiking.

Voor meer informatie over het aanvragen, bel naar 14 0182 en vraag naar het bestuurssecretariaat of e-mail naar bestuurssecretariaat@waddinxveen.nl.