Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad de programmabegroting van 2023 – 2026 aan. De raad behandelt de begroting op woensdag 9 november.

In de begroting staat hoeveel geld er binnenkomt, waar we het aan uitgeven en wat we allemaal gaan doen in het nieuwe jaar. We willen dat iedereen in Waddinxveen zich thuis voelt. Een plaats waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Voor een gezond Waddinxveen is een gezond huishoudboekje nodig. Dat is met deze begroting gelukt. Een financieel solide beleid zorgt voor een structureel sluitende begroting 2023 – 2026. Er is een positief saldo in 2023 van € 1.934.000 aflopend naar € 964.000 positief in 2026. 

De plannen maken onderdeel uit van het nieuwe collegeprogramma Thuis in Waddinxveen

Met dit collegeprogramma vertalen we het coalitieakkoord Groeien aan de Gouwe in plannen en acties. Om de groei van Waddinxveen in goede banen te leiden, hebben we daarbij drie ambities geformuleerd: prettig wonen, de juiste zorg en haalbaar duurzaam. Met deze ambities willen we bereiken dat iedereen zich in Waddinxveen thuis voelt en blijft voelen.

U vindt het collegeprogramma 2022-2026 op www.waddinxveen.nl/collegeprogramma.

We willen de maatschappelijke voorzieningen mee laten groeien met het aantal inwoners

We willen een passend en gevarieerd aanbod van voorzieningen als sport, kunst, cultuur, zwemles, onderwijs, kinderopvang, gezondheid, evenementen en ontmoeting die meegroeit met het aantal inwoners. Het college gaat een onderzoek doen om in beeld te krijgen wat, waar en wanneer moet gebeuren.

We willen de duurzaamheidskoers volledig uitvoeren

De duurzaamheidskoers is vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2022. In het collegeprogramma is deze koers vertaalt in concrete maatregelen. In de programmabegroting staan de financiële gevolgen van deze maatregelen. Tot het moment dat er meer duidelijkheid is vanuit het Rijk nemen wij hiervoor de lasten op van het beleid dat binnen onze mogelijkheden ligt. Als het nodig is zetten wij incidentele middelen in om de voortgang te behouden. 

We streven naar de laagste woonlastendruk in de regio

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) en de begraafrechten verhogen wij niet voor 2023. De afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afval) stijgt wel door toenemende kosten en aanpassingen in beleid. In 2023 werken we aan nieuw beleid voor afvalinzameling en het tegen gaan van zwerfafval. De rioolheffing stijgt ook volgens het Gemeentelijk waterplan 2021-2025.

Een gezond huishoudboekje blijft nodig om de vele uitdagingen aan te kunnen

Het realiseren van de plannen moet gebeuren in een complexe wereld met veel onzekerheden. De Rijksoverheid geeft gemeenten geen duidelijkheid over de financiële middelen vanaf 2026. Ook maakt ze niet duidelijk welke bedragen we krijgen om de duurzaamheidsdoelen te realiseren. Er is nog steeds veel onduidelijk en er zijn nog geen oplossingen voor de tekorten op de jeugdzorg. 

Daarbij komt dat we de maatschappelijke voorzieningen willen laten meegroeien met het aantal inwoners en de uitkomsten hiervan zullen in de loop van 2023 duidelijk worden. In deze begroting is nog geen rekening gehouden met deze naar verwachting aanzienlijke (structurele) financiële gevolgen.