De gemeente heeft de mogelijkheden die er voor u zijn en wat u zelf kunt doen in deze tijd op een rij gezet. 

Actuele informatie vindt u op de website van de rijksoverheid. Daar staat ook een overzicht met veel gestelde vragen en antwoorden voor ondernemers. Wat kunt u bijvoorbeeld doen met de reiskostenvergoeding die uw werknemers krijgen of kunt u medewerkers verplichten vrije dagen op te nemen. Dit overzicht vindt u ook op de website van de Kamer van Koophandel.

Tozo 5

U kunt als zelfstandig ondernemer tijdelijke (aanvullende) financiële ondersteuning aanvragen. Deze uitkering kunt u alleen aanvragen als u door de coronacrisis in de financiële problemen bent gekomen, het totaal van uw gezinsinkomen onder het sociaal minimum komt. Ook kunt u misschien in aanmerking komen voor een lening voor bedrijfskapitaal als uw onderneming door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen is gekomen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Aanvraag Tozo 5

Sociaal minimum per 1 juli 2021 netto per maand 

Personen boven de 21 jaar:

  • alleenstaande, bij een leeftijd tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd: € 1.078,70;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd zijn: € 1.541,00;
  • gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot tussen de 21 jaar en AOW-leeftijd is en 1 echtgenoot ouder is dan de AOW-leeftijd: € 1.627,08

 

Geef wijzigingen in uw situatie in de periode van de aanvullende inkomensondersteuning meteen door!

U geeft alle wijzigingen door b.v.: Gaat u meer of minder verdienen dan u nu opgeeft? Of gaat u verhuizen of wijzigt uw gezinssamenstelling? 

Wanneer krijgt u de ondersteuning?

Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op ondersteuning. De gemeente waar u woont zal uw gegevens bekijken en een besluit nemen over uw aanvraag. Misschien wordt u om extra informatie gevraagd. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan de aanvraag controleren. Ook kunnen uw gegevens achteraf gecontroleerd worden. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die belangrijk zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u de juiste uitkering heeft ontvangen. Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Wanneer u met opzet onjuiste gegevens heeft verstrekt, moet de gemeente u een boete opleggen en wordt de bijstand teruggevorderd.

Telt deze regeling mee als inkomen?

Ja, de uitkering telt mee als inkomen over het jaar 2021. De uitkering hoort bij het verzamelinkomen en telt daarom mee voor uw mogelijke recht op huur- en zorgtoeslag. U moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021 (en 2022). Misschien betaalt u hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling. 

Heeft u een partner en kent de gemeente u een aanvullende uitkering toe? Dan ontvangt u beiden een deel van deze uitkering. U moet de uitkering dan ook beiden opgeven bij de belastingaangifte. Mogelijk betaalt u of uw partner hierdoor een hoger bedrag aan belasting dan wanneer u geen gebruikmaakt van deze regeling.

Vanaf 1 juli 2021 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Vraagt u de uitkering aan op 15 juli? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli of de 1e van een latere maand. Vanaf augustus 2021 kunt u de Tozo 5-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht over de voorgaande maand. Vraagt u de uitkering aan op 15 augustus? Dan kunt u aanvragen vanaf 1 juli of de 1e van een latere maand. U kunt vanaf juli 2021 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande Tozo-perioden.

Wat moet u doen?

U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner i) onder het voor u geldende sociaal minimum ligt. U geeft een schatting van uw gezinsinkomen in de maanden waarvoor u de aanvraag doet. Het inkomen van andere volwassenen in uw huishouden (waaronder uw kinderen) hoeft u niet op te geven.

U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier.

Het aanvraagformulier maakt gebruik van DigiD. Hiermee zet u uw digitale handtekening. Heeft u een partner? Dan geeft de partner in het formulier aan akkoord te gaan met de aanvraag.

U bent partners als u:

getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en: - samen een huishouden heeft; - ex-echtgenoten of ex-partners bent; - samen een kind heeft; - u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of - ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.   

Heeft u al eerder een lening bedrijfskapitaal Tozo ontvangen of heeft u deze aangevraagd en wilt u dit bedrag verhogen? Ook dan kunt u dit aanvraagformulier ook gebruiken. U kunt alleen een aanvullende lening aanvragen tot het maximumbedrag van € 10.157,00. Als u het maximumbedrag van €10.157,00 heeft geleend, is extra lenen op basis van de Tozo niet mogelijk. U kunt dan misschien een lening bedrijfskapitaal op basis van de Kleine Kredieten Corona (KKC) of op basis van het reguliere Bbz aanvragen. 

Wat zijn de voorwaarden?

Wanneer u twijfelt of u in aanmerking komt voor de regeling, kunt u op www.krijgiktozo.nl een beslisboom met vragen doorlopen. Dit geeft een schatting of u bij de doelgroep hoort en wel of niet in aanmerking komt. Belangrijke voorwaarden zijn het voldoen aan het urencriterium van 1225 uur per jaar en op 17 maart 2020 staan ingeschreven bij KVK.

Let op! Zijn u en uw partner beiden zelfstandige? Dan kan slechts één van u beiden een aanvraag voor de uitkering levensonderhoud indienen. Heeft u beiden een eigen bedrijf? Dan kunt u wel allebei een aanvraag doen voor een lening voor bedrijfskapitaal.

U moet deze aanvraag beiden ondertekenen.

Wat kunt u aanvragen?

U kunt een aanvraag doen voor:

  • een uitkering levensonderhoud die uw gezinsinkomen voor maximaal 3 maanden* (tot en met uiterlijk 30 september 2021) aanvult tot het sociaal minimum;
  • en/of een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,00.

Jongerennorm, met kinderen:

alleenstaande ouder, indien hij 18, 19 of 20 jaar is: € 266,29; gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18, 19 of 20 jaar zijn: € 840,78; gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.344,99

Jongerennormen, zonder kinderen:

alleenstaande, bij een leeftijd van 18, 19 of 20 jaar: € 266,29; gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan beide echtgenoten 18 ,19 of 20 jaar zijn: € 532,58; gehuwden en daarmee gelijkgestelden waarvan 1 echtgenoot 18, 19 of 20 jaar is en de andere echtgenoot 21 jaar of ouder: € 1.036,79

Heeft u kinderen?

Alle kinderen moeten 100% mee kunnen doen aan alle schoolactiviteiten. Want nu meedoen, is straks meetellen.

Helaas kan het voorkomen dat u door de coronamaatregelen (tijdelijk) minder kunt besteden. Is het lastig om de ouderbijdrage, de schoolreis, een fiets, een laptop voor op school of een verjaardagstraktatie te betalen? Sam& of Leergeld Waddinxveen springt bij.

Doe een aanvraag

Wilt u dat uw kinderen blijven voetballen, hockeyen of naar scouting gaan, net als hun vriendjes en vriendinnetjes? Of is het lastig om de muziekles te betalen? Neem voor de contributies voor sport en cultuur contact op met de gemeente en doe een aanvraag.

Bijdrage maatschappelijke activiteiten

 

SAM& voor alle kinderen

Tijdelijke uitbreiding van de terrassen

Om horecaondernemers de ruimte te geven zo goed mogelijk te kunnen ondernemen biedt de gemeente de mogelijkheid om terrassen tijdelijk uit te breiden wanneer de horeca weer open gaat. Door een uitbreiding van het terras kan beter worden omgegaan met de 1,5 meter-maatregel, zonder dat daarvoor het aantal zitplaatsen van het terras verlaagd hoeft te worden.

Hoe vraagt u een tijdelijke uitbreiding van het terras aan?

Dien een schriftelijk verzoek in via a.devos@waddinxveen.nl. Voeg daarbij een tekening van de gewenste plaatsing en plek van het terras. Op deze tekening moet duidelijk zijn hoe het terras er uit gaat zien.

Geef duidelijk aan:

  • op welke plekken de tafels en stoelen staan en hoe de 1,5 meter gewaarborgd wordt; dus ook de afstand tussen de verschillende tafels;
  • hoeveel personen er maximaal op het terras kunnen zitten;
  • wat de looproute is naar de ingang van de horecaonderneming.

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK

Veel mensen hebben het als gevolg van de coronamaatregelen financieel moeilijk. Door de maatregelen verdwijnen banen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar gedeeltelijke doen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Hierdoor kan het lastig zijn om de woonkosten te blijven betalen.

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor deze huishoudens.

Bekijk de pagina over de TONK

Tegemoetkoming Vaste Lasten TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. Meer ondernemingen komen in aanmerking voor deze vorm van ondersteuning. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% van de vaste lasten die te maken hebben met het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers is losgelaten. Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog. Om ook kleine ondernemers zoals kappers te ondersteunen gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van € 750,00 naar € 1.500,00. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleine ondernemingen in aanmerkering te laten komen voor de TVL. Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Er wordt gewerkt aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is. Meer informatie vindt u bij de RVO

Steunpakket kabinet

De coronacrisis heeft veel ondernemers en werknemers hard getroffen. Door de zware maatregelen en de lockdown heeft de regering het steun- en herstelpakket uitgebreid. 

Voorraadvergoeding detailhandel

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Door de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie is 21% van het vaste lastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro voor het eerste kwartaal 2021.

Meer informatie vindt u bij de RVO

Starters

Het kabinet heeft een regeling in voor starters die tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De invulling hiervan wordt nog vastgesteld. De regeling, die wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven is het derde kwartaal van 2020. Ondernemers die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 15 maart 2020 komen ook voor de gewone TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen deze starters alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet gaat dit loket in mei openen.

Actuele informatie vindt u bij de rijksoverheid

NOW

Met de NOW-subsidie kunne werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen Deze subsidie wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80% naar 85% van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft 10%. Vanaf 15 februari 2021 kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart 2021. 

Tozo

 

Evenementen

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer kan. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De invulling werkt het kabinet nog uit.

Belastingmaatregelen

Het kabinet verlengt de periode voor ondernemers om uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel aanvragen te vragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hebben gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer moeten terugbetalen schuift ook op: van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

De Belastingdienst wil daarnaast samen met schuldeisers en schuldhulpverleners gaan kijken naar het soepeler kwijtschelden van (belasting)schulden als een terugbetalingsregeling niet voldoende is Dit is een onderdeel van het Time-out-arrangement (TOA). Doel is dat dit in het tweede kwartaal 2021 gereed is. De Belastingdienst houdt in afwachting hiervan al ingediende saneringsverzoeken aan als de ondernemer daarom vraagt.

Uitstel van betalingen lokale belastingen mogelijk op verzoek bij de BSGR

U kunt uitstel van betaling aanvragen bij de BSGR voor de lokale belastingen 2021 tot 31 augustus 2021. Wilt u uitstel van belasting na 31 augustus 2021, dan kan dat alleen op individueel niveau een betalingsregeling getroffen worden.

U kunt uitstel van betaling van het openstaande bedrag aanvragen. U levert uw verzoek in via het contactformulier van BSGR. Kies bij de onderwerpen voor ‘uitstel ondernemers’.

Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, vermeldt u in uw verzoek in ieder geval:

de naam van uw bedrijf;

uw subjectnummer bij de BSGR en/of aanslagnummer (zie aanslagbiljet).

Meer informatie uitbreiding steunpakket

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunnen bedrijven en werkenden kijken op de website van de rijksoverheid. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht bij de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam via 08002117. Werkenden en werkzoekenden kunnen ook terecht bij hoewerktnederland.nl.

De Kamerbrief over de uitbreiding van het steun- en herstelpakket vindt u op de website van de rijksoverheid.

 

Organisaties

Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een ‘wegwijzer’, met antwoorden op vragen over het voorbereiden op bedrijfsrisico’s, het omgaan met gezondheidsrisico’s voor werknemers.

De Kamer van Koophandel heeft een loket voor ondernemers. Hier kunt u vragen stellen over bijvoorbeeld voorraden, personeel en financiële gevolgen. Dit loket is ook telefonisch bereikbaar via 08002117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur). Specialisten zitten klaar om u te helpen bij vragen over regelingen, hoe je moet handelen in sommige gevallen en advies wat nu te doen.

Business.gov

For non Dutch speaking entrepreneurs the information can be found at the Business.gov.

Belastingdienst

Ondernemers die getroffen worden door het coronavirus kunnen uitstel van hun belastingbetaling aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengt in kaart wat de gevolgen zijn voor zaken doen met andere landen. Kijk voor een overzicht op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Of bekijk de informatie over handelsmissies.

Buitenlandse zaken

Voor een overzicht van alle reisadviezen kunt u terecht op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

UWV

Op de website van het UWV staat een overzicht met veelgestelde vragen voor werkgevers.

Criminelen maken misbruik van coronacrisis

Veel horecaondernemingen hebben grote financiële problemen door de coronacrisis. Ondernemers kunnen vaak moeilijk het hoofd boven water houden. Daarom is het juist nu voor criminelen interessant om in de horeca te investeren. De grote contante geldstromen die in de horeca normaal zijn, maken het mogelijk om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel of illegaal gokken te faciliteren. Ze bieden ondernemers in nood een ‘reddingsplan’, waaruit het vervolgens lastig ontsnappen is.

Kansen voor georganiseerde criminaliteit in de horeca

Witwassen: criminelen kunnen investeren in noodlijdende horecabedrijven en zo hun contante geld witwassen.

Imperium: de crisis maakt het makkelijker om te investeren in horecabedrijven en in korte tijd een horeca-imperium op te bouwen.

Misbruik: leegstaande panden kunnen aantrekkelijk zijn voor criminele activiteiten, zoals illegaal gokken of drugshandel.

Ook ondernemers in het buitengebied hebben soms moeite om het hoofd boven water te houden. Criminelen zien dit ook en proberen juist in deze tijd hun slag te slaan. Ze benaderen eigenaren van loodsen en schuren en bieden hen veel geld om een ruimte te huren, bijvoorbeeld voor een drugslab of opslagplaats voor illegale handelswaar.

Kansen voor criminaliteit in het buitengebied

Drugsproductie: gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor de productie van hennep en synthetische drugs. Ondernemers worden benaderd door criminelen, met veel geld, dwang of intimidatie. Wie eenmaal in zee is gegaan met criminelen, komt hier meestal niet zo makkelijk vanaf.

Opslag: De schuren en loodsen kunnen gebruikt worden voor de opslag van drugs, gestolen voertuigen en (illegale) handelswaar

Milieucriminaliteit: De kans op milieucriminaliteit neemt toe omdat het toezicht vanuit de overheid in sommige gebieden in deze periode minder is dan normaal. Denk aan het uitrijden van verontreinigde mest over landerijen of dumping van drugsafval in natuurgebieden. Het gaat vaak om gevaarlijke stoffen die de gezondheid van mensen ernstig (kunnen) schaden en nadelige gevolgen hebben voor het milieu.

Criminele inmenging: Verkoop van vastgoed en percelen of een aanbod voor een lening kan bijzonder welkom zijn. Criminele weldoeners gebruiken hun investering echter om geld wit te wassen.

Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, of bent u benaderd door criminelen? Meld dit dan bij de politie via 09008844. Anoniem melden kan bij Meld Misdaad Anoniem via 08007000 of op of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Lokale ondernemers helpen

Ondernemers in Waddinxveen hebben het moeilijk. Als inwoner kunt u onze lokale ondernemers helpen door lokaal uw inkopen te doen. Daarom heeft het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW) een website voor lokale ondernemers ontwikkelt.

Bent u lokale ondernemer en bent u nog open of levert u producten of diensten? Dan kunt u zich aanmelden via www.winkeleninwaddinxveen.nl.

Arbeidsmigranten, vragen en antwoorden

Lees de veelgestelde vragen en antwoorden voor arbeidsmigranten en werkgevers van arbeidsmigranten.

Voorlichtingsposters in meerdere talen

De rijksoverheid heeft voorlichtingsposters in diverse talen opgesteld. U vindt ze op de webiste van het rijk

Op deze poster staat ook het telefoonnummer en website waar mensen terecht kunnen voor vragen over het virus. De talen zijn Engels, Spaans, Arabisch, Pagiamento, Papiamentu, Pools en Turks. Print deze poster en hang deze in uw bedrijf op, zodat elke werknemer de situatie begrijpt.

Advies of hulp van Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en het Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Stichting Ondernemersklankbord (OKB)

De stichting Ondernemersklankbord biedt gratis advies aan ondernemers in deze moeilijke periode. Voor meer informatie en contact gaat u naar de website van Stichting Ondernemersklankbord.

Ondernemersplatform Waddinxveen (OPW)

Ook bij het Ondernemersplatform Waddinxveen kunt u met vragen terecht.

U kunt ook contact met de gemeente Waddinxveen opnemen tijdens onze openingstijden via telefoonnummer 14 0182.