Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Theo Thijssenschool uit te breiden met 4 lokalen. De school heeft te maken met een tekort aan ruimte. Het voorstel is uitvoerig besproken met het schoolbestuur, stichting Klasse. Stichting Klasse heeft de uitdrukkelijke wens om les te geven op 1 locatie. Met de uitbreiding achter de huidige school is dat mogelijk. Om de school uit te kunnen breiden is het nodig om extra grond te kopen. De gemeenteraad neemt op 23 februari een besluit over het voorstel.  

Er moet uitbreiding komen van 4 lokalen

De Theo Thijssenschool heeft 460 m2 extra ruimte nodig. Dit zijn ongeveer 4 lokalen (inclusief bijruimten). Omdat de uitbreiding niet op eigen terrein kan komen, is het nodig extra grond te kopen. Het is de bedoeling de extra lokalen aan de achterkant van de school te bouwen.

De Theo Thijssenschool heeft een tekort aan ruimte

Voor het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2016 is voor de berekening van het aantal benodigde lokalen gebruik gemaakt van de leerlingenprognoses van januari 2016. Maar het aantal leerlingen van de school groeide flink harder dan de prognoses lieten zien. Hierdoor is er nu een tekort aan ruimte. Oorzaken van de groei van het aantal leerlingen kunnen zijn:

  • de opheffing van De Nieuwe School;
  • het verdwijnen van een aantal schoollocaties in Waddinxveen-Noord;
  • de uitstraling van de school;
  • meer belangstelling voor het openbaar basisonderwijs in Waddinxveen.

Het schoolbestuur stemt in met het voorstel

Over het voorstel is uitgebreid overlegd met het schoolbestuur. Het bestuur heeft de uitdrukkelijke wens uitgesproken voor 1 locatie. Dit is met het voorstel mogelijk geworden. 

Gemeente en schoolbestuur willen snel aan de slag met de uitbreiding

Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, willen de gemeente en het schoolbestuur zo snel mogelijk starten met de bouw. Volgens planning kan dat in het 1e halfjaar van 2023.

Er zijn 2 belangrijke ontwikkelingen die later nog aandacht vragen

  1. De geplande woningbouw op het bedrijventerrein Waddinxveen-Noord. De gemeente wil dit graag met alle schoolbesturen bekijken en hier nu niet op vooruitlopen voor het openbaar onderwijs. Als het nodig is, dan kunnen er nog 4 lokalen worden bijgebouwd op de nog te kopen extra grond.
  2. De rol van de gemeente bij de huisvesting van kinderopvang die misschien verandert. De plannen van de rijksoverheid hierover zijn nu nog niet duidelijk.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel van het college

Het beschikbaar stellen van het benodigde geld is daarbij natuurlijk belangrijk. Zo moet de extra grond gekocht worden en kost het bouwen van de nieuwe lokalen geld. Daarnaast moet het bestemmingsplan ook veranderd worden. Op 23 februari 2022 neemt de gemeenteraad een besluit.