Het college van B&W heeft op dinsdag 5 oktober de Programmabegroting 2022-2025 vastgesteld. Het college is blij met deze sluitende meerjarenbegroting, maar heeft wel te maken met meerdere financiële uitdagingen.

Financiële uitdagingen voor de komende jaren

Het nieuwe kabinet moet nog een definitief besluit nemen over de structurele tekorten in de Jeugdzorg. Ook zijn de kosten Omgevingswet, Klimaatakkoord en Wet Kwaliteitsborging Bouwen (WKB) nog onzeker en niet structureel ingeboekt. Tevens zijn de financiële gevolgen van de Toekomstvisie zwembad 2030 nog onbekend. Daarnaast heeft het Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed ook in 2026 nog extra structurele lasten tot gevolg. Bovendien hebben wij te maken met de moeilijke formatie van een nieuw kabinet.

Gemeente Waddinxveen groeit

Het aantal woningen en inwoners is de afgelopen jaren hard gegroeid. Dit zorgt voor meer inkomsten, maar ook voor meer kosten. We willen dat Waddinxveen groen en bereikbaar blijft. Daarom planten we de komende 10 jaar 3000 extra bomen en meer groen. Er zijn meer wegen die onderhouden moeten worden. Het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning en voor voorzieningen in het sociaal domein stijgt met het aantal inwoners. Om dat werk aan te kunnen, moet het aantal medewerkers van de gemeente mee groeien. Daarom komen er vanaf 2022 ruim 11 arbeidsplaatsen bij.

Woonlasten voor de komende jaren

De Onroerende Zaakbelasting (OZB) wordt niet verhoogd voor 2022. De afvalstoffenheffing (gemeentelijke belasting voor afval) zal wel stijgen door stijgende kosten. De rioolheffing stijgt ook volgens het Gemeentelijk waterplan 2021-2025. Voor het project Beter Bereikbaar Gouwe (een project van provincie en gemeenten rondom de Gouwe om de doorstroming van het verkeer te verbeteren) wordt in 2022 € 25.000 in een reserve gestort. 
Voor 2024 is € 1.270.000 opgenomen voor een snelfietsroutenetwerk.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In 2022 komt er na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuw Coalitieakkoord/Collegeprogramma. Het is nu de beurt aan de gemeenteraad om zich over de begroting te buigen. De raad neemt een besluit tijdens de raadsvergadering op woensdag 10 november 2021.