De gemeente Waddinxveen boekte in 2020 een positief financieel resultaat. Tegelijk worden de komende jaren voor Waddinxveen financieel een uitdaging. Dat blijkt uit de jaarrekening 2020 en de kaderbrief 2022-2025 die door het college van B&W aan de gemeenteraad zijn gestuurd. Het college kiest voor rust in onzekere tijden.

Kaderbrief 2022-2025
De onzekere tijden worden volgens Martijn Kortleven, wethouder Financiën, vooral veroorzaakt door het uitblijven van duidelijkheid van de Rijksoverheid. “Voor de tekorten in de Jeugdzorg wachten gemeenten al jaren op een toereikende bijdrage van de Rijksoverheid. Daarover is nog steeds geen duidelijkheid. Ook is de Rijksoverheid het geld voor gemeenten aan het herverdelen. Daardoor weten we nog niet hoeveel geld we de komende jaren tegemoet kunnen zien. Het wachten is op een structurele oplossing van het nieuwe kabinet.”

In de kaderbrief 2022-2025 schetst het college het plan waarmee ze de toekomst tegemoet treedt. Wethouder Kortleven: “Voor de jaren 2022 en 2023 streven we ernaar een structureel sluitende begroting te presenteren. Voor 2024 en 2025 wordt dat veel moeilijker omdat er nog zoveel onzeker is. Het netwerk van 100.000+ gemeenten heeft ons opgeroepen om nu niet te bezuinigen op zaken die later lastig zijn terug te draaien. Wij hebben besloten om die oproep te volgen. Daarom willen we op dit moment niet ombuigen en willen we ook geen grootse plannen opzetten.”

Dat betekent dat het aan de nieuwe gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is om verdere keuzes te maken. Kortleven: “Als wij dat nu al doen, moeten we mogelijk onomkeerbare keuzes maken die achteraf misschien helemaal niet nodig blijken te zijn. Daarom is ons doel voor de jaren 2022 en 2023 een structureel sluitende begroting te presenteren. Na de verkiezingen is er dan genoeg tijd om verantwoorde keuzes te maken voor de volgende jaren.”

Jaarrekening 2020
Het financieel positieve resultaat van € 5,1 miljoen over 2020 wordt vooral veroorzaakt door een vrijval van de voorziening Openbare Ruimte en de voorziening Grondbank. Ook waren de kosten voor de implementatie van de omgevingswet, de inzet voor buurtsportcoaches en de realisatie van het sportbeleid lager. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan de reserves waardoor de weerstandscapaciteit van de gemeente Waddinxveen verbetert. 

Het jaar 2020 zal niet snel worden vergeten. Het was het jaar van de coronacrisis en de bestuurscrisis. Ondanks dat zijn er in 2020 mooie resultaten bereikt. Er is een project voor zelfstandig wonen voor jongeren die uit de jeugdzorg komen gestart. De gemeente heeft het uitvoeringsplan Huiselijk geweld vastgesteld en het meldpunt Zorg en Overlast geopend. Het definitieve ontwerp van de nieuwbouw van het Coenecoop College is vastgesteld en het college is gestart met het nieuwe lokale gezondheidsbeleid. Ook stelde het college een regionaal plan voor de aanpak van laaggeletterdheid op. Voor de ontwikkeling van het gebied Dreef-Oude Dreef is een visie opgesteld en voor heel Waddinxveen wordt gewerkt aan de nieuwe Omgevingsvisie, Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie. Waddinxveen groeide ook. Er zijn in 2020 454 nieuwe woningen opgeleverd. Ook werd de bouw voorbereid van een nieuw afvalbrengstation, dat ‘Grondstoffenplein’ gaat heten. Het bomenbestand is met  450 bomen toegenomen, 3.649 bomen zijn gecontroleerd op veiligheid. Verder is het Gemeentelijk Waterplan 2021-2025 vastgesteld.