De commissie bezwaarschriften van de gemeente Waddinxveen heeft het college van B&W geadviseerd om het besluit over de mogelijke biomassacentrale aan de Zesde Tochtweg (nabij 9) in stand te laten. Wel moet volgens de commissie bezwaarschriften Wayland Energy meer ruimte maken voor parkeerplaatsen. Het college van B&W heeft dit advies overgenomen. Dat betekent dat de bouw van de biomassacentrale mag doorgaan.

De commissie bezwaarschriften komt tot de conclusie dat de voor de biomassacentrale gevraagde omgevingsvergunning binnen het bestemmingsplan Glasparel+ past. De commissie bezwaarschriften oordeelt verder dat de bezwaren van omwonenden over het minimaal aantal te realiseren parkeerplaatsen terecht zijn. Het college van B&W volgt dit oordeel. Volgens de geldende normen moeten er 21 parkeerplaatsen worden gecreëerd in plaats van 5.

De 467 bezwaren van de Waddinxveense inwoners komen inhoudelijk grotendeels overeen. De commissie bezwaarschriften oordeelt dat alleen bezwaarschriften van inwoners die binnen een afstand van 300 meter wonen en inwoners die de biomassacentrale in de zichtlijn hebben, ontvankelijk zijn. Zij ontvangen van het college van B&W een inhoudelijke reactie op hun bezwaren. De bezwaarschriften van de andere inwoners komen niet in aanmerking voor behandeling, omdat zij op een te grote afstand van de biomassacentrale wonen. Zij ontvangen daarom ook geen inhoudelijke reactie op hun bezwaren. Hun bezwaren zijn inhoudelijk wel aan de orde gekomen, omdat ze grotendeels overeenkomen met die van de wel ontvankelijk verklaarde bezwaarschriften.

Een milieueffectrapportage is volgens de commissie bezwaarschriften niet noodzakelijk, omdat voldoende aannemelijk is gemaakt dat er sprake is van een zelfstandig functionerende biomassacentrale die een vermogen zal hebben van minder dan 15 megawatt. Voor het oorspronkelijke aantal draaiuren was geen vergunning van Gedeputeerde Staten op grond van de Wet natuurbescherming nodig. Omdat het aantal draaiuren na de vergunningverlening is verhoogd, heeft Wayland Energy een vergunningsaanvraag gedaan bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Inhoudelijke bezwaren kunnen in die procedure naar voren gebracht worden. De commissie bezwaarschriften heeft geen oordeel gegeven over de gevreesde overlast op het gebied van verkeer, geur, geluid en gezondheid. De reden hiervan is dat verleende vergunning alleen gaat over het bouwen van een biomassacentrale.

Om niet alleen schriftelijk kennis te nemen van de bezwaren, organiseerde de commissie bezwaarschriften op 13 en 15 maart een hoorzitting. Van de 165 aanwezige personen maakten er 19 gebruik van de mogelijkheid om hun bezwaar mondeling toe te lichten. Een van de sprekers vertegenwoordigde als advocaat 107 inwoners. Op advies van de commissie bezwaarschriften vergoedt het college de proceskosten voor deze advocaat.