De gemeente Waddinxveen gaat de openbare ruimte van de Bomenwijk opknappen

Werkzaamheden

In de wijk vervangt aannemer Wegenbouw-Bestratingen Nederland ’81 B.V. de kolken en afvoerleidingen, bestrating en richten ze het groen in deze straten opnieuw in.

Planning

Half juni 2020 is de aannemer gestart in de Vijverlaan. Wanneer de werkzaamheden in de andere straten gaat starten is nog afhankelijk van de werkzaamheden van Stedin. Dit is ongeveer de planning zoals we die nu voor ogen hebben. Als er wijzigingen in de planning komen, staan die hieronder vermeld. Let op: deze planning is een voorlopige planning en kan wijzigen door de planning van Stedin, het weer en/of andere onvoorziene omstandigheden.

Wanneer is uw straatdeel aan de beurt?

In het overzicht ziet u wanneer uw straat ongeveer aan de beurt is. Ongeveer 5 dagen voordat de werkzaamheden in uw gedeelte van de straat echt beginnen, ontvangt u een brief van de aannemer

Parkeerdruk

Door de werkzaamheden zijn er tijdelijk minder parkeerplekken in de wijk beschikbaar. Wij doen ons uiterste best om het aantal beschikbare parkeerplekken zo hoog mogelijk te houden, maar het kan voorkomen dat u tijdelijk uw auto wat verder van uw woning moet parkeren. Wij verzoeken u uw auto nooit binnen het werkvak te parkeren (hiervoor worden tijdig borden geplaatst). Parkeer altijd in een officieel parkeervak, ook bij tijdelijk verhoogde parkeerdruk. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bereikbaarheid hulpdiensten en bijzondere gebeurtenissen

De wijk blijft, gedurende dit project, voor zowel voetgangers als fietsers (met de fiets aan de hand) altijd bereikbaar. Voor gemotoriseerd verkeer zullen de straten gefaseerd worden afgesloten en opengesteld. De aannemer heeft wekelijks contact met de hulpdiensten over de bereikbaarheid van de wijk, zodat zij altijd weten hoe zij hun bestemming het snelste kunnen bereiken. Het kan zijn dat er bijzondere gebeurtenissen plaatsvinden in een bepaalde periode, zoals bijvoorbeeld een bruiloft, een begrafenis of een verbouwing aan uw huis waarbij uw aannemer ruimte nodig heeft. In dit soort gevallen dient u zo snel mogelijk contact op te nemen met de omgevingsmanager van Nederland ‘81. Er kan dan gekeken worden of er oplossingen mogelijk zijn.

Overhangend groen

Hangen er vanuit uw tuin takken van hagen en/of bomen over de trottoirs of de weg? Dan is het noodzakelijk deze weg te halen voordat de werkzaamheden starten. De gehele erfgrensband moet vrij te zijn van obstakels.

Ophogen particulier terrein 

In de wijk worden straten opgehoogd. Wanneer de aannemer de weg ophoogt, kan het voorkomen dat uw tuin lager ligt dan de weg. Om uw woning goed bereikbaar te houden, maakt de aannemer in dat geval een overgang van de verhoogde straat naar uw lagere tuin. Dit doen zij bij uw toegangspad met uw eigen bestrating of met tijdelijke bestrating over een lengte van maximaal 1 meter.

Contact

Wij proberen u tijdens de voorbereiding en uitvoering goed te informeren en snel antwoord te geven op uw vragen. Daarom ontvangt u een brief van aannemer Wegenbouw-Bestratingen Nederland ’81 B.V. voordat zij starten met het opbreken van de straat voor uw woning. Ook kunt u uw vragen altijd stellen aan de omgevingsmanager Eddie van Dooren. Hij is tijdens de uitvoering uw aanspreekpunt en eerste contactpersoon voor al uw vragen. Tijdens kantooruren is de omgevingsmanager bereikbaar op het telefoonnummer 06-83442684 en per e-mail op: omgevingsmanager@nederland81.nl.

Vragen en antwoorden bewonersavond 9 mei 2019

Kan de ophoging van de achterpaden ook worden meegenomen in de werkzaamheden?

Deze achterpaden zijn eigendom van de bewoners zelf of de woningcorporatie. De gemeente kan bemiddelen, maar speelt verder geen rol in de ophoging van de achterpaden. De bewoners dienen zelf deze paden op te hogen.

Worden er ook plateau’s aangebracht op de Sniepweg en de Vijverlaan?

Ja, daar komen ook plateau’s ter plaatse van de kruisingen.

Hoe is de keuze van de richting van de éénrichtingstraten tot stand gekomen?

Er is gekeken hoe er nu door de straten gereden wordt. Dit is als vertrekpunt genomen.

Hoe wordt de Puttelaan ingericht?

De Puttelaan wordt een fietspad van 4m breed. Er wordt hier ‘geen parkeren’ gerealiseerd om zo ook het autoverkeer van het fietspad af te houden.

Is in het ontwerp rekening gehouden met laadpalen voor elektrische auto’s?

Ja, hier worden een aantal parkeerplekken op voorbereid. Echter de laadpaal wordt pas geplaatst als er een aanvraag wordt ingediend. Alle laadpalen zijn voor algemeen gebruik.

Kan er langs de Eikenlaan lage beplanting worden aangebracht i.p.v. gras ter plaatse van de groenstrook? Dit geeft minder overlast door hondenpoep.

Er wordt alleen gras aangebracht i.v.m. onderhoud.

Kunnen er door de groenstrook in de Ieplaan doorsteken worden gemaakt, zodat groen niet platgelopen wordt?

Dit is niet gewenst op het gebied van verkeersveiligheid.

Is al definitief besloten dat er een middenberm komt in de Opslaan? Dit geeft parkeren direct voor mijn voordeur.

Deze keuze is definitief en wordt ambtelijk gedragen. Ten opzichte van het schetsontwerp zullen we de trottoirs verbreden naar 1m80 (i.p.v. 1m50).

Waar komen de ondergrondse vuilcontainers in de Ieplaan?

Deze worden meegenomen in de groenstrook.

Waar kunnen de kliko’s worden geplaatst tijdens de vuilophaaldagen?

Hier kan een parkeerplek voor worden gebruikt. De voorkeur verdient het om dit te doen ter hoogte van de poorten. Om de poorten wel toegankelijk te houden, dient er wel te worden afgestemd met elkaar.

Waarom wordt de zijtak van de Vijverlaan ingericht als éénrichtingverkeer? Wij vinden dit niet nodig.

Deze straat is zeer smal en niet geschikt om als tweerichtingverkeer te houden. Echter door het verkeersaanbod in deze zijtak is het niet noodzakelijk. De straat zal tweerichtingen blijven en ter plaatse van de bocht zal een plateau worden opgenomen waar eventuele tegenliggers elkaar kunnen passeren.

Kan er aan het einde van de Sniepweg een speelveld worden ingericht?

De huidige speelplaats aan de Puttelaan en de speeltuinverenging voorzien in de speelbehoefte in de wijk. Er wordt dus geen speelplaats ingericht aan de Sniepweg.

Blijven de berken aan het einde van de Sniepweg staan?

Ja, deze bomen blijven staan. Ze vallen buiten het projectgebied.

In de Lijsterbesstraat wordt nu een boom gekapt die nog goed is.

We zullen dit heroverwegen. Er zal een boom op de bestaande locatie worden terug geplant.

Wordt het wandelpad bovenaan de Jan Dorrekenskade-west meegenomen?

Nee, dit valt buiten de scope. Gevaarlijke situaties worden wel aangepakt, maar vallen buiten de scope van dit project.

Doordat in de woonstraten straks op niveau van het trottoir wordt geparkeerd, staan de auto’s een aantal cm’s hoger en is er dus minder uitzicht vanuit de woning.

Dit is ons inziens een aanvaardbare consequentie. Een alternatief is niet wenselijk.

Wordt het groen in de toekomst ook beter onderhouden?

De wijk wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. Welk beeld dit oplevert ziet u in de bijgevoegde presentatie.

Bij de muren langs de Sniepweg valt de voegvulling er uit. Zijn deze muren eigendom van de gemeente? Dan het verzoek deze muren te repareren.

De muren zijn eigendom van de woningcorporatie. De opmerking wordt bij hen neergelegd.

Wordt er in de wijk nog opgehoogd?

Alleen daar waar nodig.

Hoe wordt omgegaan met de tuinen?

Van de voortuinen wordt de eerste 50cm meegenomen, ter plaatse van het looppad wordt 1m meegenomen. De rest van de tuin dient door de bewoners zelf opgehoogd te worden.

Een aantal woningen hebben last van water in de kruipruimte.

Hiervoor worden voorzieningen aangebracht door middel van uitleggers. De bewoners kunnen dan zelf drainage aansluiten op de hemelwaterafvoer.

Kan de gehele Vijverlaan als eenrichtingsverkeer worden ingericht?

Wij zien daar geen reden voor. Als het aantoonbaar met een handtekeningenlijst de wens van alle bewoners is, zullen we dit heroverwegen. Hiervoor wordt een separate enquete uitgezet onder de bewoners van de Vijverlaan.

Kan het groenplein in de Vijverlaan bij de vijver ook worden heringericht of aangevuld worden met Griffioenbeplanting?

In de haalsessie en de enquête is dit niet naar voren gekomen.

Griffioenbeplanting vergt een ander soort onderhoud. In de VO-fase zullen we de aanvullende beplanting meenemen, conform hetgene wat er nu ook staat.

Ter hoogte van Acaciastraat 68 is een mindervalide-parkeerplaats gewenst.

We zullen dit verwerken in het ontwerp.

Kan ter hoogte van Vijverlaan 1 t/m 33 qua parkeren de huidige situatie blijven? Dit sluit beter aan bij de wens van eenrichtingverkeer en geeft een aantal extra parkeerplaatsen.

We zullen dit overwegen.

Bij de kruising van Ieplaan met Lijsterbesstraat is regelmatig de rijbaan geblokkeerd i.v.m. laden/lossen van een vrachtwagen.

In de Lijsterbesstraat kan ter hoogte van nr. 28a een laad/losplek worden gerealiseerd in plaats van een groenvak.

Kunnen er (subtiel) parkeervakken worden aangeduid in plaats van parkeerstroken?

Dit is niet het beleid van de gemeente; dus parkeerstroken.

Eikenlaan zuidelijk deel: Kan de fietssuggestiestrook vervallen? Fietsers denken dat dit verplicht fietsen is in twee richtingen.

De fietssuggestiestrook in de Vijverlaan is onderdeel van de hoofdfietsroute. In de materialisatie is dit straks duidelijker.

Kunnen de bomen in de groenstrook tussen Eikenlaan en Puttelaan gespaard worden?

In het ontwerp worden zoveel mogelijk bomen gespaard in dit gedeelte.

Is het parkeren op de Ieplaan op trottoir- of straatniveau?

Op de Ieplaan wordt het parkeren ingericht op straatniveau en is dus een verhoogde band opgenomen tussen trottoir en parkeervak.

 

Vragen en antwoorden bewonersbijeenkomst 25 maart 2019

Krijgen we op onze vragen nog schriftelijke terugkoppeling?

U krijgt geen schriftelijke terugkoppeling maar onze reactie en deze zal op de website van de gemeente en de facebookpagina worden geplaatst

Hoe wordt omgegaan met de kolken in de achterpaden?

De achterpaden zijn particulier eigendom. Deze dienen door de bewoners te worden aangepakt. De aannemer kan in overleg met de bewoners hierin eventueel faciliteren.

Voor de bomen op een gedeelte van de Eikenlaan is een handtekeningen actie geweest. Gaan deze bomen weg?

Deze wens wordt meegenomen in de uitwerking.

Geldt dit ook voor de bomen aan de Jan- Dorrekenskade-west?

Ja. De gemeente ziet ook dat de bestrating door de wortels wordt weggeduwd.

Kunnen deze bomen worden hergeplant?

Nee, daar zijn ze niet sterk genoeg voor.

Komen er dan berken terug? Dan is het zonde

Er worden niet noodzakelijkerwijs berken teruggeplant.

Komen er bomen terug?

Ja, in het nieuwe ontwerp worden er bomen teruggeplant, die qua grootte beter passen in wijk.

Kan er een verbod komen op gemeente-auto’s op het voetpad op de kade?

Onderhoudsvoertuigen hebben een ontheffing wanneer ze werkzaamheden moeten verrichten. Ze mogen het niet als sluiproute gebruiken.

De picknicktafel geeft veel hangjongeren en lawaai. Kan hier wat aan gedaan worden?

De picknicktafel is een burgerinitiatief vanuit het wijkplatform en kan niet zomaar verwijderd worden. Wel gaan we kijken hoe we de overlast kunnen verminderen.

Kan er beter gehandhaafd worden op de foutparkeerders? Nu rijdt de politie gewoon door.

Dit geven we door.

Er wordt met 2 banden op het trottoir geparkeerd omdat de rijloper te smal is. Hoe gaan we hier mee om?

In het nieuwe ontwerp worden de wegen ingericht conform duurzaam veilig principe en willen we meer parkeerplaatsen aanbieden in de wijk.

Na ophalen van het plastic hangen er binnen een paar minuten al weer nieuwe zakken.

Het is aan de bewoners elkaar daar op aan te spreken. Wanneer de inhoud van de zak niet klopt, wordt de zak niet meegenomen.

Door de aanwezigheid van paaltjes op de hoeken en de foutparkeerders, is het moeilijk de straat in te draaien met een caravan.

Hiermee houden we in het nieuwe ontwerp rekening. Echter is het goed als de bewoners elkaar aan spreken op fout parkeren etc.

In het groen langs de eikenlaan en langs de Jan Dorrekenskade is veel overlast van hondenpoep.

Binnen de gemeente is het beleid hondenpoep op te ruimen. Er kan alleen op heterdaad bekeurd worden. De bewoners dienen elkaar aan te spreken.

Kunnen er meer vuilnisbakken worden geplaatst? Dat bevordert het opruimen van de hondenpoep.

Dat is een goed idee.

Kunnen er parkeerstroken i.p.v. parkeervakken worden aangebracht?

Dit is ook een wens van de gemeente.

Er is veel sluipverkeer door de Prunusstraat naar het zwembad.

In de Prunusstaat is plan eenrichtingverkeer van noord naar zuid. Daardoor zal er meer gebruik worden gemaakt van de Esdoornlaan en andere straten in de Bomenbuurt.

Sluipverkeer neemt daardoor af.

Het verdient de voorkeur in de wijk eenrichtingsverkeer aan te brengen.

Er ligt een plan voor eenrichtingverkeer in vrijwel alle straten

Kan de eikenlaan in eenrichtingsverkeer en de knik bij de Ieplaan eruit?

In de Eikenlaan wordt eenrichtingverkeer ingevoerd.

Waar kunnen we stickers voor de kliko’s krijgen?

Deze kunt u online bestellen, dit is geen taak voor de gemeente.

Kan er een kliko komen voor plastic?

Hier is niet in voorzien.

Hoe zorgen we dat de kliko’s weer netjes worden teruggezet?

Advies: locatie reserveren voor kliko’s op parkeerstrook voor bepaalde dag.

1 juni is actie “Steenbreek”.

Hierover volgt op later moment meer uitleg. Hier kunt u straatwerk omruilen voor planten.

Kan de route naar het station ook netjes gemaakt worden en sociaal veilig worden ingericht?

Dat wat binnen de plangrens valt nemen we nu mee.

Klopt het dat een deel van de Petteplas nog niet is uitgevoerd?

Dit deel wordt nog opgepakt.

T.p.v. steiger zou explosievenonderzoek kostbaar zijn. Voor de damwand is dit toch ook uitgevoerd?

Er zijn verschillende soorten niet-gesprongen explosieven onderzoeken, dat is afhankelijk van de werkmethode. Heiwerk voor betonpalen heeft een groter invloedsgebied dan bij kortere damwand planken.

Hoe kan het dat sinds het nieuwe riool er meer wateroverlast is?

Een oud riool kan door lekkage als drainage werken. Een nieuw riool is waterdicht en dan is de drainerende werking niet meer aanwezig.

Hoe zorgen we dat er drainage wordt aangebracht? Ook bij huurders?

De gemeente biedt straks in overleg met de eigenaren aan de kopse kant van de woning een aansluitpunt voor drainage aan.

De Meidoornstraat is de smalste straat. Daar wordt het minste verkeer gewenst.

We kunnen verkeershoeveelheden niet verdelen over de straten. Verkeer zoekt zelf zijn weg. Een smalle straat lokt echter niet uit om doorheen te rijden als er geen bestemming is.

Is het mogelijk de Jan Dorrekenskade als hoofdontsluiting te gebruiken en dan via Puttelaan de wijk uit?

Dit gaat ten koste van groen en levert geen ontlasting op Esdoornlaan of Eikenlaan. Ook de grondslag is erg slap.

Is het een mogelijkheid de voortuinen kleiner te maken ten behoeve van de openbare ruimte?

Dit zou een mogelijkheid zijn. Echter dienen dan alle bewoners in de straat hiermee in te stemmen, aangezien dit particuliere grond betreft. We laten dit initiatief bij de bewoners. Wanneer zij allemaal in één straat meewerken dan werken we eraan mee.

Op de Esdoornlaan hebben we last van trillingen op de doorgaande rijbaan.

De grondopbouw geeft trillingen door, aangezien we te maken hebben met veengrond. Hier valt helaas niets aan te doen.

Wat zijn de plannen voor de Sniepweg?

Herinrichten met extra parkeren.

Bij de uitgangen van de achterpaden hebben we liever geen drempel.

Duurzaam Veilig geeft als leidraad: snelheidsremmers gekoppeld aan verwachte oversteek.

Kan er een deel van de bestrating naar de achterpaden worden meegenomen.

Valt niet in het plangebied; moeten de bewoners zelf met de aannemer regelen

Kunnen we een oplossing vinden voor de busjes in de wijk?

We gaan kijken of er een locatie gevonden kan worden. Echter kan hier niet op gehandhaafd worden.

Bij wie kunnen we terecht met vragen?

Contactformulier gemeente Waddixveen

Kan er bij de kruising Puttelaan/Vijverlaan een voorziening worden gevonden voor spelende kinderen? Het is erg gevaarlijk.

Op de wat langere termijn is de wens tot een fietspad over de Puttelaan. Kinderen hoeven dan geen autoweg meer over te steken. Dat verbetert hun veiligheid.

Is het een optie om in de Meidoornstraat zuid het eerste stukje 2 richtingen te houden? Hierin is een groot stuk parkeerplaats t.b.v. de winkels.

Het parkeerterrein is ook bereikbaar via de Meidoornstraat in een richting. Er komen veel parkeerplaatsen in de Ieplaan bruikbaar voor de winkels.

Eikenlaan

Eikenlaan 136 - 100                                      week 4-5 2021

Eikenlaan 100 - 56                                        week 6-8 2021

Fietspad                                                        week 29-30 2021

Acaciastraat

Acaciastraat 62 - Ieplaan                                    week 10-12 2021

Acaciastraat 62 - Jan Dorrekenskade-West       week 8-10 2021

Meidoornstraat

Meidoornstraat 40 - Ieplaan                                        week 19-21 2021

Meidoornstraat 40 - Jan Dorrekenskade-West           week 17-19 2021

Prunusstraat

Ieplaan - Jan Dorrekenskade-West            week 28-29 2021

 

Lijsterbesstraat

Lijsterbesstraat 42 - Jan Dorrekenskade-West  week 12-14 2021

Lijsterbesstraat 42 - Ieplaan                               week 14-16 2021

Sniepweg

Meidoornstraat 1 - Esdoornlaan     week 2-4 2021

Jan Dorrekenskade-West

Acaciastraat 62 - Jan Dorrekenskade-West     week 8-10 2021

Jan Dorrekenskade-West - Meidoornstraat 40 week 17-19 2021

Esdoornlaan - Meidoornlaan                             week 22-24 2021

Esdoornlaan

Ieplaan - Jan Dorrekenskade-West     week 27-30 2021

 

Ieplaan

Eikenlaan - Lijsterbesstraat     week 34-38 2021

Lijsterbesstraat - Prunusstraat week 37-41 2021

Prunusstraat - Esdoornlaan     week 39-43 2021