Er is de afgelopen periode het een en ander te doen geweest over mogelijke biomassacentrales in Waddinxveen. Hoe zit het echt? Wat is er bekend over biomassa? Hoe is biomassa in Waddinxveen terechtgekomen? En hoe denkt het college over de toekomst? 

Standpunt college

De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan voorbereiden waarin geen plaats is voor nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen. De gemeenteraad heeft hiervoor op voorstel van het college een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen.

In september gaf het college van de gemeente Waddinxveen al aan het huidige aantal (drie) initiatieven voor de verwerking van biomassa voor dit moment genoeg te vinden vanwege de zorgen van inwoners. Tegelijk hecht het college aan ruimte voor de huidige initiatieven voor hernieuwbare energie. Met het voorbereidingsbesluit realiseert ze deze visie.

Wethouder Gezina Atzema: “Het college komt hiermee haar belofte na om een pas op de plaats te maken. We willen de komst van nieuwe biomassacentrales uitsluiten. We zijn verheugd dat de gemeenteraad ook heeft ingestemd met ons voorstel.”

Het college stemde in met de vergunning voor de derde biomassacentrale, omdat de functie past binnen het bestemmingsplan zoals dat in 2014 is vastgesteld. Binnen een jaar moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen om nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk tegen te kunnen houden. In die tussentijd worden nieuwe initiatieven aangehouden.

Inloopavonden

Op donderdag 13 september en dinsdag 18 september organiseerde de gemeente een inloopavond voor inwoners die vragen hadden over de biomassacentrales. Zowel wethouder Atzema en de ODMH als de twee initiatiefnemers van de biomassacentrales, gingen in gesprek met de bezoekers.

Wethouder Atzema concludeerde dat het goed was om de inloopavonden te organiseren: “De gesprekken met de inwoners hebben mij gesterkt in het besluit dat het goed is dat we nu een pas op de plaats maken om alle ontwikkelingen rond de biomassa verder te volgen, want er zijn hierover nog heel veel zorgen en vragen.”

Stand van zaken

We hebben het over 3 locaties. De locaties zijn aangegeven op de kaart en in de tabel kunt u lezen wat het adres is, wie bevoegd gezag is en wat de stand van zaken is van de vergunning of de melding. Deze informatie is ook tijdens de inloopavonden van 13 en 18 september met de inwoners gedeeld.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op woensdag 19 september een motie aangenomen, waarin ze het college vraagt om meer onderzoek te doen naar de komst van de biomassacentrales. De uitwerking van deze motie loopt op dit moment. U vindt de motie via deze link.

Ligging van de drie geplande biomassacentrales in Waddinxveen

Nr.
Naam
Adres
Capaciteit
Bevoegd gezag
Vergunningen en meldingen

1

Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg naast 7 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 21 maart 2016
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 29 januari 2016

2

Wayland Energy Waddinxveen B.V.

Zesde Tochtweg nabij 9 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 6 november 2018. De commissie bezwaarschriften adviseerde het college van B&W om de dit besluit in stand te houden. Het college heeft dit advies overgenomen. Meer informatie leest u in ons nieuwsbericht
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 31 juli 2018

3

Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V.

Tweede Bloksweg 54B Waddinxveen

14,9 MW

Provincie

  • Op 11 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Waddinxveen de verklaring van geen bedenkingen afgegeven (VVGB). Vanwege deze verklaring is de omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. De vergunning is nog niet onherroepelijk. Beroepstermijn liep tot 10 oktober 2018. In de publicatie van de ODMH was aangegeven wie bezwaar kon instellen

Op 9 januari 2018 heeft het college uitgesproken in principe planologische medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de activiteiten van Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg. Aan de Tweede Bloksweg 54b heeft Wagro de wens om op het perceel de bestaande bedrijvigheid te intensiveren en nieuwe activiteiten toe te voegen. Deze ideeën gaan gepaard met een ander gebruik van bestaande gronden en de behoefte aan verschillende gebouwen, bouwwerken en ketels*. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanprocedure gestart moeten worden. Dit collegebesluit vindt u in de weekmap 2 van 2018 gestaan (datum: 11 januari 2018). Op dit moment liggen er bij het college van B&W geen formele verzoeken voor vergunningen hiertoe.

* Deze ketels zijn bedoeld voor vergisting en vergassing van biomassa.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de biomassacentrales in Waddinxveen? In de bestanden onder aan de pagina geeft de gemeente Waddinxveen uitleg en leest u de uitgebreide vragen en antwoorden die het college aan de gemeenteraad gaf.