Er is de afgelopen periode het een en ander te doen geweest over mogelijke biomassacentrales in Waddinxveen. Hoe zit het echt? Wat is er bekend over biomassa? Hoe is biomassa in Waddinxveen terechtgekomen? En hoe denkt het college over de toekomst? 

Standpunt college

De gemeente gaat een nieuw bestemmingsplan voorbereiden waarin geen plaats is voor nieuwe biomassacentrales in Waddinxveen. De gemeenteraad heeft hiervoor op voorstel van het college een zogenaamd voorbereidingsbesluit genomen.

In september gaf het college van de gemeente Waddinxveen al aan het huidige aantal (drie) initiatieven voor de verwerking van biomassa voor dit moment genoeg te vinden vanwege de zorgen van inwoners. Tegelijk hecht het college aan ruimte voor de huidige initiatieven voor hernieuwbare energie. Met het voorbereidingsbesluit realiseert ze deze visie.

Wethouder Gezina Atzema: “Het college komt hiermee haar belofte na om een pas op de plaats te maken. We willen de komst van nieuwe biomassacentrales uitsluiten. We zijn verheugd dat de gemeenteraad ook heeft ingestemd met ons voorstel.”

Het college stemde in met de vergunning voor de derde biomassacentrale, omdat de functie past binnen het bestemmingsplan zoals dat in 2014 is vastgesteld. Binnen een jaar moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen om nieuwe initiatieven ook daadwerkelijk tegen te kunnen houden. In die tussentijd worden nieuwe initiatieven aangehouden.

Inloopavonden

Op donderdag 13 september en dinsdag 18 september organiseerde de gemeente een inloopavond voor inwoners die vragen hadden over de biomassacentrales. Zowel wethouder Atzema en de ODMH als de twee initiatiefnemers van de biomassacentrales, gingen in gesprek met de bezoekers.

Wethouder Atzema concludeerde dat het goed was om de inloopavonden te organiseren: “De gesprekken met de inwoners hebben mij gesterkt in het besluit dat het goed is dat we nu een pas op de plaats maken om alle ontwikkelingen rond de biomassa verder te volgen, want er zijn hierover nog heel veel zorgen en vragen.”

Stand van zaken

We hebben het over 3 locaties. De locaties zijn aangegeven op de kaart en in de tabel kunt u lezen wat het adres is, wie bevoegd gezag is en wat de stand van zaken is van de vergunning of de melding. Deze informatie is ook tijdens de inloopavonden van 13 en 18 september met de inwoners gedeeld.

Gemeenteraad

De gemeenteraad heeft op woensdag 19 september een motie aangenomen, waarin ze het college vraagt om meer onderzoek te doen naar de komst van de biomassacentrales. De uitwerking van deze motie loopt op dit moment. U vindt de motie via deze link(externe link).

Ligging van de drie geplande biomassacentrales in Waddinxveen

Nr.
Naam
Adres
Capaciteit
Bevoegd gezag
Vergunningen en meldingen

1

Beijerinck B.V.

Zesde Tochtweg naast 7 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 21 maart 2016
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 29 januari 2016

2

Wayland Energy Waddinxveen B.V.

Zesde Tochtweg nabij 9 Waddinxveen

14,9 MW

Gemeente

  • Omgevingsvergunning voor de bouw verleend op 6 november 2018. De commissie bezwaarschriften adviseerde het college van B&W om de dit besluit in stand te houden. Het college heeft dit advies overgenomen. Meer informatie leest u in ons nieuwsbericht
  • Melding Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend op 31 juli 2018

3

Waddinxveense Groenrecycling Wagro B.V.

Tweede Bloksweg 54B Waddinxveen

14,9 MW

Provincie

  • Op 11 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Waddinxveen de verklaring van geen bedenkingen afgegeven (VVGB). Vanwege deze verklaring is de omgevingsvergunning voor milieu, bouw en afwijken bestemmingsplan verleend op 13 juli 2018. De vergunning is nog niet onherroepelijk. Beroepstermijn liep tot 10 oktober 2018. In de publicatie van de ODMH was aangegeven wie bezwaar kon instellen

Op 9 januari 2018 heeft het college uitgesproken in principe planologische medewerking te willen verlenen aan het uitbreiden van de activiteiten van Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg. Aan de Tweede Bloksweg 54b heeft Wagro de wens om op het perceel de bestaande bedrijvigheid te intensiveren en nieuwe activiteiten toe te voegen. Deze ideeën gaan gepaard met een ander gebruik van bestaande gronden en de behoefte aan verschillende gebouwen, bouwwerken en ketels*. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken zal er een bestemmingsplanprocedure gestart moeten worden. Dit collegebesluit vindt u in de weekmap 2(externe link) van 2018 gestaan (datum: 11 januari 2018). Op dit moment liggen er bij het college van B&W geen formele verzoeken voor vergunningen hiertoe.

* Deze ketels zijn bedoeld voor vergisting en vergassing van biomassa.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de biomassacentrales in Waddinxveen? In de bestanden onder aan de pagina geeft de gemeente Waddinxveen uitleg en leest u de uitgebreide vragen en antwoorden die het college aan de gemeenteraad gaf.

Artikel 1 Wat weten we over biomassa?

Wat is biomassa? En wat is een biomassacentrale?

Biomassa zijn producten die bestaan uit plantaardige landbouw- of bosbouwmateriaal. De energierijke inhoud kan als brandstof worden gebruiken. Ook plantaardig afval uit bijvoorbeeld de tuinbouw valt hieronder. Met name dat laatste is veel te vinden in Waddinxveen. In een biomassacentrale wordt deze biomassa omgezet in warmte en/of elektriciteit.

Is biomassa duurzaam?

Ja, want biomassa raakt niet op, maar groeit telkens weer aan. Energie uit biomassa is dus hernieuwbaar. In Nederland is men met biomassa begonnen, omdat fossiele brandstoffen zoals gas opraken. Biomassa vermindert het gebruik van fossiele brandstoffen. Biomassa draagt bij aan een circulaire economie, omdat overblijvende reststromen van afval niet op de composthoop komen, maar ingezet worden in de biomassacentrale. Toch is er discussie onder experts hoe duurzaam biomassa echt is. Vooral vanwege vragen over de CO2-uitstoot.

Ik hoor ook dat een biomassacentrale fijnstof uitstoot. Klopt dat?

Net als een gasfornuis en een open haard, stoot ook een biomassacentrale fijnstof uit. Maar let op: de fijnstof uit een biomassacentrale wordt gefilterd en moet voldoen aan alle wettelijke eisen die we in Nederland hebben. In die eisen is de gezondheid van inwoners meegenomen. De fijnstof afkomstig uit de biomassacentrale heeft een verwaarloosbare invloed op de leefkwaliteit. Daarom staat in Eindhoven zelfs een biomassacentrale midden in een woonwijk.

Waar komt de brandstof voor een biomassacentrale vandaan? En hoe gaat het daar komen?

De initiatiefnemers hebben laten weten dat zij sloot-, berm- en teeltafval willen gebruiken als biomassa. Dit wordt nu ook al vervoerd, maar zal in het vervolg dus naar de centrales gaan. Voor elke biomassacentrale zijn 4 tot 10 vrachtwagenbewegingen per dag nodig. Dat is passend voor een bedrijf van deze omvang. Voor een belangrijk deel hadden die vrachtwagenbewegingen anders ook plaats gehad.

In de zomer stonk het soms in Waddinxveen. Komt dat van een biomassacentrale?

Nee, want de drie biomassacentrales waar vergunningen voor zijn aangevraagd, zijn er nog niet. Als de biomassacentrales er in de toekomst wel komen, moeten ze voldoen aan de wettelijke normen. Onder normale omstandigheden zijn de installaties reukloos. Mocht er om wat voor reden dan ook geur vrijkomen, dan is deze geur niet te vergelijken met de geur die vrijkomt bij het uitrijden van mest of de groencompostering. Die laatste twee waren de reden van de geuroverlast afgelopen zomer.

Artikel 2 Hoe komt biomassa in Waddinxveen terecht?

Er is in Waddinxveen nogal wat te doen over de komst van biomassacentrales. In drie artikelen geeft het college van de gemeente Waddinxveen antwoord op de belangrijkste vragen. Dit is het tweede artikel. In 5 vragen en antwoorden de ontstaansgeschiedenis van biomassa(centrales) in Waddinxveen.

Hoeveel biomassacentrales komen er in Waddinxveen?

Dat weten we niet, maar op dit moment zijn er voor drie biomassacentrales vergunningen aangevraagd. Over de biomassacentrales op locatie 1 en 2 aan de Zesde Tochtweg gaat de gemeente. Over de biomassacentrale op locatie 3, het terrein van de Wagro, gaat de provincie. Voor de huidige stand van zaken en de locaties: zie dit bericht.

Waarom zijn er in Waddinxveen zoveel initiatieven voor biomassa?

Omdat de glastuinbouw in het gebied Glasparel+ energie nodig heeft. Ondernemers zoeken duurzame alternatieven in plaats van het gebruik van gas. In Waddinxveen zijn er als het gaat om biomassa initiatiefnemers met kennis en investeringskracht. En de aanwezigheid van Wagro is belangrijk omdat zij lokaal snoei-, berm-, teelt- en slootafval kunnen inzamelen en verwerken, waarna het in een biomassacentrale verbrand kan worden.

Waarom verleent de gemeente Waddinxveen vergunningen voor de biomassacentrales?

Stimuleert de gemeente biomassa? De gemeente stimuleert de komst van de biomassacentrales niet actief. Als iemand een vergunning aanvraagt voor een biomassacentrale, kijkt de gemeente naar het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan regelt of iets wel of iets niet gebouwd mag worden. De vraag is dan: mag volgens het bestemmingsplan hier een biomassacentrale komen? Het antwoord in 2016 bij het verlenen van de vergunning voor de biomassacentrale op locatie 1 was: ja, het past in het bestemmingsplan Glasparel+. Dit bestemmingsplan is in 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente mag en kan een vergunning dan niet weigeren. Nu ligt er ook een vergunningsaanvraag voor een biomassacentrale op locatie 2. Daarover neemt het college binnenkort een beslissing.

Klopt het dat de biomassacentrales te dicht tegen de woonwijken aan komen te staan?

Nee. Een biomassacentrale moet minimaal 100 meter van een woonwijk af staan. Bij de wijk Zuidplas is de afstand tot de biomassacentrales aan de Zesde Tochtweg ruim 180 meter. Bij Park Triangel is de afstand tot de biomassacentrale op het terrein van de Wagro 500 meter. De wettelijke afstandsbepalingen worden dus ruim in acht genomen.

Welke regels zijn belangrijk voor de gemeente Waddinxveen bij biomassacentrales?

Als eerste de milieueffectrapportage (m.e.r.). Deze is in 2015 voor het gebied Glasparel gedaan. Daarom is er voor de biomassacentrales niet een aparte m.e.r. nodig. Als tweede is het belangrijk dat het college informatie geeft over de vergunningen die ze verstrekt, zodat inwoners bezwaar kunnen maken. In 2016 is de vergunning voor de eerste biomassacentrale gegeven en dit heeft ook in de krant en de officiële bekendmakingen gestaan. De vergunning voor een tweede biomassacentrale is nu aangevraagd. Zodra het college een besluit heeft genomen, maakt ze dit bekend. Natuurlijk is ook het bestemmingsplan belangrijk.

Artikel 3 Hoe nu verder met biomassa in Waddinxveen?

Er is in Waddinxveen nogal wat te doen over de komst van biomassacentrales. In drie artikelen geeft het college van de gemeente Waddinxveen antwoord op de belangrijkste vragen. Dit is het derde en laatste artikel. 5 vragen en antwoorden over de toekomst van biomassa(centrales) in Waddinxveen.

Wat is de mening van het college over biomassacentrales in Waddinxveen?

Het college wil ruimte geven aan initiatieven en mogelijkheden voor hernieuwbare energie. Ook Waddinxveen heeft de opdracht om in het kader van de energietransitie en het klimaatakkoord bij te dragen aan duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Daarom geeft het college de huidige initiatieven de ruimte. Tegelijk wil het college oog hebben voor het feit dat er nog veel onduidelijk is over biomassa. Denk daarbij aan de uitstoot van CO2 en fijnstof. Juist over deze onduidelijkheden maken inwoners zich zorgen. Daarom vindt het college het huidige aantal initiatieven genoeg en wil ze een pas op de plaats maken om te kijken hoe de mogelijkheden van verwerking van biomassa zich verder ontwikkelen.

Wat vindt het college van de petitie tegen de biomassacentrales en welke mogelijkheden ziet het college om tegemoet te komen aan de in de petitie geuite bezwaren en zorgen?

Het is in Nederland niet toegestaan om aan gelegenheidswetgeving te doen. De vergunning voor de biomassacentrales kunnen niet geweigerd worden omdat de samenleving er bezwaar tegen heeft. De huidige regels van de gemeente in het bestemmingsplan Glasparel+ geven namelijk wel de ruimte aan de functie als biomassacentrales.

Is het al zeker dat de biomassacentrales gebouwd worden? En komen er nog meer initiatieven?

Het is waarschijnlijk dat de biomassacentrales waarvoor de vergunning is verleend gebouwd gaan worden. Het is echter aan de initiatiefnemers om te beslissen of men wel of niet gaat bouwen. Daarnaast heeft het college op 9 januari 2018 uitgesproken in principe planologische medewerking te verlenen aan het uitbreiden van de Wagro en het toenemen van het bouwvolume aan de Tweede Bloksweg 54b in Waddinxveen. Hieronder vallen ook ketels die bedoeld zijn voor de vergisting en vergassing van biomassa. Daar zal wel een planologische procedure voor moeten worden doorlopen. Voor het overige is de gemeente niet bekend met initiatieven rond biomassa.

Welke mogelijkheden hebben de burgers nog voor inspraak en bezwaar tegen de aangegeven biomassacentrales?

De vergunning voor de biomassacentrale op locatie 1 is onherroepelijk. De vergunning voor de biomassacentrale op locatie 2 is aangevraagd en ligt bij het college ter behandeling. Nadat het college een besluit heeft genomen, kan er bezwaar worden gemaakt. De vergunning voor de biomassacentrale op locatie 3 is door de provincie verleend. Er loopt nog een beroepstermijn tot 10 oktober 2018. Voor meer informatie daarover, klik hier.

Waarom is de gemeente zo lang stil geweest? En gaat de gemeente nog luisteren naar de inwoners?

Tot 10 september 2018 heeft het college niet gereageerd op alle vragen, omdat ze veel waarde hecht aan zorgvuldigheid in dit dossier. Over biomassa bestaan veel misverstanden. Het college wil daaraan geen foutieve informatie toevoegen. Het uitzoeken van de vragen en antwoorden in deze Q&A is een intensief proces dat tijd heeft gekost. Onze excuses daarvoor. Uiteraard is het college bereid om in gesprek te gaan over biomassacentrales. Daarom zijn er op donderdagavond 13 september en dinsdagavond 18 september inloopavonden in het gemeentehuis waar inwoners meer informatie kunnen krijgen en het gesprek kunnen aangaan met de gemeente, de ODMH, maar ook met de initiatiefnemers van de biomassacentrales.