Als  u een uitkering van de gemeente krijgt, kunnen wij u ook op andere manieren helpen. Bijvoorbeeld met het zoeken naar een baan. Daar staat tegenover dat we ook wat van u verwachten. Bijvoorbeeld dat u er alles aan doet om een nieuwe baan te vinden of dat u de Nederlandse taal leert als uw taalniveau onvoldoende is.

Wat u krijgt

Als u een uitkering van de gemeente krijgt, kunt u hulp krijgen van ons. U heeft recht op een aanvulling op uw inkomen, tot de voor u geldende bijstandsnorm. De gemeente kan u ook helpen bij het zoeken naar een baan. Neem hiervoor contact op met uw consulent. 

De gemeente doet haar best om u zo goed mogelijk te helpen. Bent u niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat u geeft

Identificatieplicht 

U moet kunnen bewijzen wie u bent, met een geldig legitimatiebewijs, als wij hierom vragen.

Arbeids- en re-integratieplicht

U bent verplicht er alles aan te doen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden. Als gemeente kunnen wij u hierbij helpen. Het is belangrijk dat u deze hulp accepteert. Dit betekent dat u zich houdt aan gemaakte afspraken. Zo kan de gemeente u vragen om bepaalde vaardigheden bij te houden of nieuwe vaardigheden te leren.

In persoonlijke gevallen kan vrijstelling worden gegeven van de arbeidsplicht. Dat betekent dat u geen betaald werk hoeft te zoeken, te accepteren of te behouden.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • u kunt om medische redenen niet werken;
 • u kunt om sociale redenen niet werken, bijvoorbeeld bij problemen in de familie of zorg voor een zieke;
 • u kunt niet werken want u bent alleenstaande ouder met (een) kind(eren) jonger dan vijf jaar.

Of dit voor u geldt, bespreekt u met uw consulent.

Taaleis

In de Participatiewet geldt de taaleis. Dit betekent dat u als ontvanger van een uitkering de Nederlandse taal voldoende moet beheersen. Voldoende beheersing van de Nederlandse taal is nodig voor het krijgen, accepteren en houden van een baan. Is uw taalniveau onvoldoende? Dan moet u dit verbeteren, bijvoorbeeld met taallessen.

Tegenprestatie

De gemeente kan u vragen een tegenprestatie uit te voeren. Het gaat om onbetaalde, maatschappelijke nuttige activiteiten. Denk aan helpen in een buurthuis of voorlezen op een school.

Wijzigingen melden

Als u een uitkering krijgt en uw persoonlijke werk- of woonsituatie verandert, dan moet u dit aan ons laten weten. U bent verplicht direct alles te melden wat van invloed kan zijn op uw mogelijkheden om aan het werk te gaan en op uw uitkering. Bijvoorbeeld:

 • u gaat werken en ontvangt inkomsten;
 • u wilt een studie volgen;
 • u wilt vrijwilligerswerk doen;
 • u gaat samenwonen;
 • u gaat met vakantie.

Als u zich houdt aan afspraken met de gemeente en als u volledige en juiste informatie geeft, voorkomt u nadelige gevolgen voor uw uitkering.  Geef wijzigingen daarom altijd meteen en volledig door.

Vakantieaanvragen

Als u met vakantie gaat binnen of buiten Nederland moet u dit 4 weken van tevoren aanvragen. U mag per jaar 4 weken op vakantie buiten Nederland. U moet altijd vooraf toestemming hebben van uw consulent.


Bijstand en giften

Heeft u een bijstandsuitkering en ontvangt u een gift? U mag elk jaar tot een bepaald bedrag aan giften ontvangen zonder dat dit invloed heeft op uw uitkering. Een gift is iets dat u gratis krijgt. Bijvoorbeeld een geldbedrag of boodschappen. Ook giften aan uw kinderen tot 18 jaar hebben geen invloed op uw uitkering. Wel is het in sommige gevallen nodig dat u een gift bij ons meldt. Onderstaande regels over giften gelden sinds oktober 2022.

Alles over Bijstand en giften

Algemeen

 • Alleenstaanden mogen een bedrag tot maximaal €1200,- per kalenderjaar ontvangen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. Ontvangt u in een kalenderjaar meer dan €1200,- dan moet dit wel worden gemeld.
 • Gehuwden mogen een bedrag tot maximaal €1700,- per kalenderjaar ontvangen. Dit hoeft u niet te melden bij de gemeente. Ontvangt u in een kalenderjaar meer dan €1700,- dan moet dit wel worden gemeld.
 • Giften in natura, zoals vakanties of reizen, worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering.

Giften aan kinderen

 • Giften aan uw kinderen of voor uw kinderen worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering. Dit zolang het totale vermogen van uw kind onder de vermogensgrens blijft.

Giften met een specifieke bestemming

 • Giften met een specifieke bestemming worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering als u hier anders bijzondere bijstand voor had aangevraagd.
 • Giften met een specifieke bestemming waarmee u betaalachterstanden van huur, drinkwater, zorgverzekering, elektra, gas en warmte mee betaalt, worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering.
 • Giften met een specifieke bestemming waarmee u schulden betaalt worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering. U moet wel gebruik maken van schuldhulpverlening.

Giften van liefdadigheidsinstellingen

Giften in geld of natura van liefdadigheidsinstellingen, zoals de Voedselbank, Weggeefwinkels, Stichting Leergeld, sociale organisaties en hulporganisaties, worden niet verrekend met uw bijstandsuitkering.

Melden van giften

Giften aan of voor uw kinderen, giften met een specifieke bestemming en giften van liefdadigheidsinstellingen moet u altijd zo snel mogelijk bij de gemeente melden. Dit kan via de portal werk en inkomen of u kunt bellen via tel. 14 0182.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Sociaal team via tel. 14 0182.   

Medewerkingsplicht

U bent verplicht mee te werken aan bijvoorbeeld:

 • een onderzoek om vast te stellen of u nog recht op bijstand hebt (heronderzoek);
 • een huisbezoek;
 • een onderzoek bij vermoeden van fraude;
 • een onderzoek naar uw kansen op de arbeidsmarkt.

Houdt u zich niet aan deze plicht? Dan kan het zijn dat u tijdelijk geen of een lagere uitkering krijgt, of dat uw uitkering stopt.

Correct gedragen

Wij accepteren geen beledigend of agressief gedrag. Als wij het nodig vinden, doen wij aangifte bij de politie. Dan kunt u tijdelijk een lagere uitkering krijgen.

Portal

Via het portaal werk en inkomen vindt u informatie over uw inkomensspecificaties, jaaropgave(n), betalingen voor bijzondere bijstand en een eventuele schuld bij de gemeente.

Controle gemeente

De gemeente wisselt gegevens uit met de Belastingdienst en het UWV. De Belastingdienst heeft gegevens over uw inkomen en vermogen. Wij controleren de informatie die u aan de gemeente levert met de gegevens die zij hebben.