De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) hebben 77 nieuwe ideeën ontvangen van bewoners voor het oplossen van verkeers- en leefbaarheidsknelpunten in het gebied rondom de Gouwe. De bestuurders van deze overheden adviseren daarvan veertien nieuwe ideeën te onderzoeken, als aanvulling op de 26 die begin vorig jaar in beeld werden gebracht. Daarnaast worden ook ideeën onderzocht die op korte termijn uit te voeren zijn. De resultaten worden in samenhang bekeken.

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben werken de overheden in BBG aan een plan van aanpak om de regio bereikbaar te houden. In BBG zitten gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het hoogheemraadschap van Rijnland, het gemeentelijke samenwerkingsverband Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland. 

Korte en lange termijn

In de 14 nieuwe ideeën komen vooral oplossingen naar voren voor wegen, fietsroutes en bruggen. Zoals een ongelijkvloerse verbinding en westelijke randweg in Hazerswoude-Dorp, een noordelijke verbinding met de N11, een brug in een noordwestelijke randweg bij Boskoop, een nieuwe ontsluiting in Reeuwijk, parallelstructuur A12 en een aantal fietsroutes. 

Naast de lange termijn maatregelen, tien jaar en langer, zien bestuurders ook kansen voor maatregelen die mogelijk op korte termijn, binnen vijf jaar, zijn waar te maken. Hierbij valt te denken aan bewegwijzeringsborden en veiligheidsmaatregelen op de Gouwe.
Een overzicht van de 14 nieuwe ideeën en korte termijn maatregelen staan op www.beterbereikbaargouwe.nl(externe link).

Waardering

De bestuurders van de overheden zijn verheugd over de lange lijst ideeën en de betrokkenheid van de omgeving bij het vinden van oplossingen. Alle ideeën zijn verzameld tijdens gesprekken en in werkbijeenkomsten en per e-mail. Sommige voorstellen zijn al eerder geopperd, ook zijn er aanvullingen. Na bestudering van de 77 ideeën op diverse punten, blijven er nu veertien over die verder worden onderzocht.

Besluit

Uit de totale set van 40 maatregelen wordt uiteindelijk een keuze gemaakt voor een samenhangend pakket. De samenwerkende partners streven er naar rond de zomer een concept maatregelenpakket te presenteren en in het najaar een besluit te laten nemen door gemeenteraden, waterschap en provinciale staten. In 2021 is naar verwachting de definitieve besluitvorming over de schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma.