Drie locaties rond Boskoop worden onderzocht op geschiktheid voor een extra oeververbinding. Dat is één van de uitkomsten van de besluitvorming in de gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en in Provinciale Staten over Beter Bereikbaar Gouwe. Raden en Staten stemden grotendeels in met het voorstel voor een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe. De wijzigingen gaan vooral over een extra oeververbinding bij Boskoop. De voorgestelde fietsroutes en de maatregelen bij de Gouwe worden uitgevoerd en de inzet voor de Bodegravenboog gaat onverminderd door.  

Op 18 maart hebben de wethouders en gedeputeerde van de gemeenten en de provincie een overeenkomst ondertekend waarin ze aangeven samen een aantal maatregelen verder te onderzoeken of uit te werken. 

Inzet voor de Bodegravenboog gaat door

In alle raden en Staten is het belang van de inzet voor de komst van een Bodegravenboog benadrukt. Deze zeer gewenste, directe aansluiting van de N11 op de A12 zorgt ervoor dat het verkeer sneller doorstroomt en het gebied beter bereikbaar wordt. De betrokken bestuurders zetten alles in om op zo kort mogelijke termijn de Boog te laten realiseren. Het Rijk moet hier echter eerst een besluit over nemen. 

Beginnen met verbeteren van fietsroutes 

Ook is aangegeven dat het belangrijk is om zo snel mogelijk te beginnen met het verbeteren van de doorgaande fietsroutes en de aansluiting daarvan op de treinstations van R-Net. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en Waddinxveen gaan hiermee aan de slag. Ten noorden van Boskoop wordt hiermee pas gestart als duidelijk is welke keuze er voor wegen en/of oeververbinding wordt gemaakt. Dit geldt ook voor het fietspad dat ter hoogte van een toekomstige Bodegravenboog ligt.  

Maatregelen bij de Gouwe

Ook voor de plannen bij de Gouwe hebben raden en Staten opgeroepen om snel aan de slag te gaan. Er komen wachtplaatsen voor recreatieboten en de verkeerslichten bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen worden beter afgestemd op het wegverkeer én de scheepvaart. Dat maakt de wachtrijen zo kort mogelijk.

Locaties voor een extra oeververbinding en aanrijroutes

De gemeenteraden en Provinciale Staten vinden het belangrijk een onderzoek te doen naar een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) bij Boskoop. Daarbij wordt gekeken naar drie locaties. Het gaat aan de noordkant om de ‘W20-2-plus’, een nieuwe weg die vanaf de Burgemeester Smitweg doorgetrokken wordt naar de N207 langs de Gouwe. De tweede locatie voor een oeververbinding is ter hoogte van de Halve Raak. Daarbij wordt ook gekeken of een nieuwe weg naar deze oeververbinding toe mogelijk is. De derde plek die wordt onderzocht is ten zuiden van de hefbrug in  Boskoop, op grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn. Deze laatste mogelijkheid is nieuw en een wens van de gemeenteraad van Alphen, die is overgenomen door Provinciale Staten. 

W20-1 en W20-2 ter vergelijking meenemen

Een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20-1 of W20-2) blijft als optie op tafel, voor het geval  een nieuwe oeververbinding toch niet haalbaar is. De schetsen die hiervoor al gemaakt zijn, worden verder uitgewerkt. Op die manier kunnen alle opties rond Boskoop met elkaar vergeleken worden.

Onderzoek naar een tunnel(bak)

Raden en Staten namen ook het voorstel over om een onderzoek te doen naar een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp. In dit onderzoek worden de resultaten van de studie N206/N209 betrokken. 

Besluitvorming eind 2023

In het onderzoek wordt onder andere gekeken naar verkeerseffecten, kosten, leefbaarheid, veiligheid, natuur en draagvlak. Na de zomer worden belanghebbenden in het gebied betrokken bij het onderzoek.
Eind 2023 worden diverse mogelijkheden voorgelegd voor wegen, oeververbindingen en een tunnelbak bij Hazerswoude-Dorp. Daarmee kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten een keuze maken en een uitvoeringsbesluit nemen. Dan wordt definitief besloten welke maatregelen over vijf tot vijftien jaar worden uitgevoerd.
 

Kaart maatregelen fase 3a maart 2022