De colleges van B&W en Gedeputeerde Staten van de gemeenten en provincie hebben in oktober ingestemd met het advies van de bestuurders over een maatregelenpakket voor een beter bereikbaar gebied rondom de Gouwe. Het is nu aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om te besluiten over de verdere uitwerking van dit pakket. Op 23, 29 en 30 november zijn er informatiebijeenkomsten voor mensen uit het gebied.

Inzet voor de Bodegravenboog gaat door

Deze zeer gewenste, directe aansluiting van de N11 op de A12 zorgt ervoor dat het verkeer sneller doorstroomt en gebied beter bereikbaar wordt. Het wachten is op een Rijksbesluit over mogelijke oplossingen. De regio blijft zich volop inzetten voor de komst van de Bodegravenboog.

Twee bestaande fietsroutes verbeteren

De route van Alphen aan den Rijn naar Gouda loopt parallel aan het spoor en maakt de treinstations van R-net beter bereikbaar. Hoe de andere route, van Bodegraven naar Gouda, eruit gaat zien, hangt deels af van de ontwikkeling van de Bodegravenboog. Voor de aanleg van de fietsroutes is veel steun, ook onder de bestuurders.

Maatregelen bij de Gouwe

Ook is er veel draagvlak voor de plannen bij de Gouwe. Er komen wachtplaatsen voor recreatieboten. En de verkeerslichten bij de hefbruggen van Boskoop en Waddinxveen worden beter afgestemd op het wegverkeer én de scheepvaart. Dat maakt de wachtrijen zo kort mogelijk.

W20-1 en W20-2 verder onderzoeken

Een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20) is in mei voorgesteld met drie mogelijke routes. Iedereen is het ermee eens dat er iets aan het verkeer moet gebeuren bij Boskoop. Toch zijn er veel tegenstanders van deze weg. Zij willen liever direct een aquaduct onder de Gouwe door. De route W20-3 bereidt daar te weinig op voor. Daardoor en vanwege het doorsnijden van open gebied is de W20-3 afgevallen.

Op de andere routes (W20-1 en W20-2) kan wel een brug of aquaduct aansluiten op lange termijn. Het advies is om die routes verder te onderzoeken, inclusief de aansluiting op de N11. Er zijn situatieschetsen van de routes gemaakt. Dit zijn technische tekeningen die laten zien hoe de weg kan lopen. De schetsen staan op de website Beter Bereikbaar Gouwe (externe link)en zijn te bekijken tijdens de inloopdagen.

Onderzoek naar een oeververbinding

Ook wordt onderzocht of een nieuwe oeververbinding (brug of aquaduct) bij de Gouwe mogelijk is op lange termijn en misschien al op middellange termijn. Daarbij wordt gekeken naar de kosten en naar de plek aan de noordkant van Boskoop. Een brug lijkt volgens de bestuurders financieel kansrijker dan een aquaduct, maar dat moet uit onderzoek blijken. De volksvertegenwoordigers kunnen besluiten om extra geld te reserveren voor een brug of aquaduct.

Onderzoek naar een tunnel(bak)

Op verzoek van veel mensen in de omgeving zit ook een onderzoek naar een tunnel(bak) onder de N209 in Hazerswoude-Dorp in het pakket. In dit onderzoek worden de resultaten van de studie N206/N209 betrokken.

Besluit in twee stappen

Het maatregelenpakket is nog niet definitief. Gemeenten en provincie besluiten in december en februari of ze met dit pakket verder willen. Ze kiezen ook nog geen route, maar besluiten eerst of de schetsen van de routes verder worden uitgewerkt. Dat besluit is een eerste stap naar een uitvoeringsbesluit in de volgende fase. Dan wordt pas definitief besloten welke maatregelen over vijf tot vijftien jaar worden uitgevoerd.

Informatiebijeenkomsten

In aanloop naar de commissievergaderingen van de gemeenteraden en Provinciale Staten zijn er informatiebijeenkomsten voor bewoners en bedrijven. Op 23 november is een webinar met een algemene presentatie over het pakket. Daarna volgen inloopdagen in Boskoop op 29 en 30 november om de situatieschetsen te bekijken en daarover vragen te stellen. Aanmelden kan via Beter Bereikbaar Gouwe(externe link).

Inspreken

Geïnteresseerden kunnen ook meeluisteren of inspreken bij de commissievergaderingen waarin de overheden hun besluit over het maatregelenpakket voorbereiden. De vergaderingen zijn op 2 december (Alphen aan den Rijn) en 8 december (Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen) en op 12 januari (provincie). Als een besluit is genomen, nodigen we de mensen in het gebied weer uit om mee te denken en mee te praten over de onderzoeken en de schetsen.