Marktverordening gemeente Waddinxveen 2014

Home > Bestuur > Verordeningen en reglementen > Financiën en economie > Marktverordening gemeente Waddinxveen 2014

Marktverordening gemeente Waddinxveen 2014

Openstelling procedure vergunningverleningstraject weekmarkt

Op 20 november 2014 is de Marktverordening Waddinxveen 2014 (hierna: “de Marktverordening”) in werking getreden.

Op 21 november 2011 heeft de stichting ‘De Markt van Morgen” op grond van de Marktverordening de vergunning gekregen om de weekmarkt te beheren en organiseren. Ingevolge artikel 3 en 9 van de Marktverordening is de vergunning verleend van (21 november 2014) tot (1 december 2019). Dit betekent dat de vergunning op 1 december 2019 afloopt.

Per warenmarkt kan er maar aan één organisatie een vergunning worden verleend. De publieke ruimte waarop de markt moet plaats vinden kan maar aan één partij beschikbaar worden gesteld. Omdat het gaat om een activiteit waarvoor slechts één vergunning te vergeven is, dient er te worden voldoen aan artikel 12 van de Dienstenrichtlijn. Een vergunning dient voor een passende beperkte duur te worden verleend en mag niet automatisch worden verlengd. Daarom wordt nu de procedure opengesteld voor het vergunningsverleningstraject.

Om tot een transparante en onpartijdige selectie van de organisatie van de weekmarkt te kunnen komen is de procedure voor de selectie als uitwerking van artikel 12 van de Dienstenrichtlijn opgesteld. Om voldoende tijd voor de voorbereiding van de verlening van de vergunning te hebben, wordt de procedure nu al opengesteld.

duur

Openbare berichtgeving opening procedure nieuwe vergunningverlening*:

 • Lokale krant
 • Gemeentelijke website

2x: twee weken

Eind September

Inschrijvingsprocedure

1 maand

Gehele maand oktober

Herhalingsbericht procedure nieuwe vergunningverlening

Medio Oktober

Openbare berichtgeving sluiting inschrijvingsprocedure nieuwe vergunningverlening

Derde week Oktober

Selectieproces:

 1. toekennen punten aan selectiecriteria
 2. afvallers berichten per brief
 3. geselecteerde partij berichten per brief

1 maand

Gehele maand november

Openbare berichtgeving:

bekendmaking partij aan wie vergunning wordt verleend

Eind november

* let op vermelden selectiecriteria

Selectieprocedure

Ter uitvoering van artikel 7 van de Marktverordening zijn nadere regels opgesteld. Deze hebben betrekking op de selectieprocedure voor het verlenen van een vergunning om een warenmarkt op de locatie nabij het nieuwe winkelcentrum te organiseren.

Geïnteresseerden in een vergunning dienen als selectiedocument in te leveren een door het bestuur van een rechtspersoon vastgesteld plan voor de organisatie van de markt, zoals beschreven in artikel 6 van de Marktverordening.. In artikel 6 van de Marktverordening staat beschreven welke onderdelen in het plan in ieder geval moet zijn opgenomen. Bij elk onderdeel van dit plan zijn één of meerdere selectiecriteria geformuleerd. Het plan wordt aan de hand van de selectiecriteria beoordeeld, waarbij per selectiecriterium maximaal 3 punten gegeven worden. Bij het toekennen van punten wordt de volgende vuistregel gehanteerd:

0 punten:          de in het plan beschreven aanpak voldoet niet aan de eisen die de gemeente Waddinxveen aan het betreffende onderdeel stelt.

1 punt:              de in het plan beschreven aanpak voldoet slechts in beperkte mate aan de eisen die de gemeente Waddinxveen aan het betreffende onderdeel stelt.

2 punten:          de in het plan beschreven aanpak voldoet in voldoende mate aan de eisen die de gemeente Waddinxveen aan het betreffende onderdeel stelt.

3 punten:          de in het plan beschreven aanpak voldoet in hoge mate aan de eisen die de gemeente Waddinxveen aan het betreffende onderdeel stelt.

Aan de partij met de hoogste score wordt de vergunning verleend. In situaties waarin meerdere partijen een gelijke score behalen, vindt er een loting plaats.

Selectiecriteria:

 1. De marktorganisatie organiseert de indeling en invulling van het marktterrein zo volledig en efficiënt mogelijk (art. 6 lid a);
 2. De standplaatsen worden op een eerlijke en transparante wijze toegewezen (art. 6 lid a);
 3. De veiligheid van de bezoekers van de markt is in voldoende mate geborgd (art. 6 lid b);
 4. De marktorganisatie draagt zorg voor een goede afstemming en afspraken met de verschillende hulpverleningsdiensten (art. 6 lid c);
 5. De marktorganisatie neemt maatregelen om het afval van de markt in te zamelen (art. 6 lid d);
 6. De marktorganisatie draagt zorg voor een schoon opgeleverd marktterrein (art. 6 lid d);
 7. De omwonenden worden op een volledige en correcte wijze geïnformeerd over wijzigingen en ontwikkelingen met betrekking tot de weekmarkt die voor hen van belang kunnen zijn (art. 6 lid e);
 8. De namen van de personen die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken op de markt zijn bij de gemeente bekend (art. 6 lid f);
 9. Mate waarin de continuïteit van de organisatie van de markt is gewaarborgd (art. 7 lid 1).

Het college mag rekening houden met overwegingen die betrekking hebben op de volksgezondheid, de doelstellingen van het sociaal beleid, de gezondheid en de veiligheid van werknemers of zelfstandigen, de bescherming van het milieu, het behoud van het cultureel erfgoed en andere dwingende redenen van algemeen belang. Indien op bovenstaande punten in het plan op een positieve manier expliciet wordt ingegaan, kan hierop per onderdeel 1 extra punt gescoord worden.

Gelet op de administratieve lastenverlichting en beperking van de kosten voor de markt wordt een vergunning als bedoeld in artikel 3 in combinatie met artikel 9 van de Marktverordening Waddinxveen 2014 in principe verleend voor een periode van 5 jaar.

De procedure voor de indiening van een aanvraag voor de vergunning staat een maand na de openbare berichtgeving over de opening van de procedure open. U heeft dus tot en met 1 november de tijd om een selectiedocument te sturen. Het adres waar u het document naar toe moet sturen is:

Gemeente Waddinxveen
t.a.v. Maud van Koeveringe
Postbus 400
2740 AK Waddinxveen

Heeft u nog vragen hierover? Neem dan contact op met de gemeente via het telefoonnummer: 14 0182.

Ga naar de tekst van de verordening:

Marktverordening gemeente Waddinxveen 2014

De verordening is op 11 juni 2014 bekendgemaakt in het elektronische Gemeenteblad nr. 2014-31962.