Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018

Home > Bestuur > Beleidsnota's > Openbare Orde en Veiligheid > Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018

Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018

Dit item is gearchiveerd op 30-01-2019

Op 26 mei 2015 heeft het college het Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018 vastgesteld. In dit beleidsplan worden de kaders voor handhaving vastgelegd en prioriteiten, doelstellingen en handhavingsactiviteiten bepaald voor de periode 2015-2018.

Dit beleidsplan betreft de handhaving van de regels voor de sociale en fysieke leefomgeving en omvat alle activiteiten die zijn gericht op de naleving van wet- en regelgeving of beëindiging van overtredingen. De scope van het handhavingsbeleid zijn handhavingstaken die gerelateerd zijn aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de bijzondere wetten die verricht worden door de gemeente Waddinxveen. De APV bevat lokale regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. De bijzondere wetten omvatten onder andere de Drank- en Horecawet (DHW), de Wet op de Kansspelen, de Winkeltijdenwet en de Zondagswet.

Het Integraal Handhavingsbeleid geldt voor een periode van drie jaar, zodat het gelijk loopt met de huidige collegeperiode. Dit beleid vervangt de voorgaande Nota Integrale Handhaving Gemeente Waddinxveen uit augustus 2006.

Naast het handhavingsbeleid stelt de gemeente jaarlijks een uitvoeringsprogramma op. Met het uitvoeringsprogramma maakt de gemeente transparant welke keuzen gemaakt worden bij het uitvoeren van de taken binnen de beschikbare capaciteit en (beleids)kaders.