Wijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2”

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 10 2019 > Wijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2”

Wijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2”

B&W hebben op 26 februari 2019 het wijzigingsplan “Glasparel wijzigingsgebied 1 en 2” gewijzigd vastgesteld.

Inhoud wijzigingsplan

Op 17 juli 2014 is het bestemmingsplan “Glasparel+” vastgesteld door de gemeenteraad. Dit bestemmingsplan maakt de gebiedsontwikkeling van een integraal woon-/werklandschap mogelijk dat glastuinbouw, wonen, werken, water en energie met elkaar combineert. In het bestemmingsplan zijn twee wijzigingsbevoegdheden opgenomen. In het wijzigingsplan wordt invulling gegeven aan de twee wijzigingsbevoegdheden. Hiermee worden de kleinschalige bedrijvigheid “Achter de Plasweg” (zie afbeelding, gebied 1) en de afronding van het Logistiek Park A12 (zie afbeelding, gebied 2) mogelijk gemaakt.

Afbeelding: luchtfoto Plasweg en Logistiek Park A12 en omgeving, met de stippellijnen zijn de twee gebieden van het wijzigingsplan aangeduid.

Sinds de vaststelling van het bestemmingsplan “Glasparel+” in 2014 is de eerste fase van het Logistiek Park A12 ontwikkeld. In het bestemmingsplan “Glasparel+” is als voorwaarde opgenomen dat 18 hectare van het uitgeefbare oppervlak binnen de bestemming “Bedrijventerrein -1” van het Logistiek Park A12 uitgegeven moet zijn, voordat de gronden met de bestemming “Agrarisch” mogen worden gewijzigd. Aan deze voorwaarde is voldaan en daarom is dit wijzigingsplan vastgesteld. Hierin worden dus uitsluitend reeds voorziene ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Inzien

Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met ingang van 7 maart 2019 gedurende 6 weken (t/m 17 april 2019) ter inzage via de computer bij de Publieksbalie of via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl, nummer NL.IMRO.0627.WPGlasparelw1en2-0401.

Beroep

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest én belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld, kunnen gedurende bovengenoemde termijn schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van het college van B&W. Het beroepschrift moet gezonden worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Ook kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien dit gebeurt binnen de beroepstermijn, treedt het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor het in behandeling nemen van het verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van Veen via 140182 of m.vanveen@waddinxveen.nl.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS