Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 10 2019 > Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Coenecoop 55: bouwen bedrijfsgebouw (20-02-2019, zaaknr. 2018276940, publicatie besluit: 25-02-2019);
  • Kromme Esse 14: plaatsen dakkapel (20-02-2019, zaaknr. 2019005242, publicatie besluit: 27-02-2019);
  • Limaweg 51: wijzigen bestemming kantoor naar wonen (14-02-2019, zaaknr. 2018252096, publicatie besluit: 25-02-2019);
  • Mercuriusweg 23A t/m 23H: realiseren bedrijfsverzamelgebouw (22-02-2019, zaaknr. 2018305403, publicatie besluit: 26-02-2019);
  • Passage 59 en 61: aanpassen gevel door plaatsen een extra deur (18-02-2019, zaaknr. 2019017753, publicatie besluit: 22-02-2019);
  • Vijverlaan 14: plaatsen dakkapel (22-02-2019, zaaknr. 2019031548, publicatie besluit: 26-02-2019).

Bezwaar

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteit(en) niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift

U kunt uw beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

RSS