Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Logistiekweg 4: plaatsen overkapping (legaliseren) (05-02-2019, zaaknr. 2018322591, publicatie besluit: 18-02-2019);
  • Mercuriusweg 16B: plaatsen verschillende reclame-uitingen en twee vlaggenmasten (14-02-2019, zaaknr. 2018290183, publicatie besluit: 18-02-2019);
  • St. Victorstraat 47: vestigen schoonheidssalon (13-02-2019, zaaknr. 2018281768, publicatie besluit: 15-02-2019);
  • Tuinbouwweg 5A: bouwen woning (kavel 25) (11-02-2019, zaaknr. 2018319322, publicatie besluit: 15-02-2019).

Bezwaar

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteit(en) niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift

U kunt uw beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

RSS