Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 6 2019 > Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tussen haakjes datum ontvangst, zaaknummer en datum publicatie:

  • Langs de Beijerincklaan: vellen bomen i.v.m. aanleggen nieuwe Vredenburghlaan (23-01-2019, zaaknr. 2019011286, publicatiedatum besluit: 25-01-2019);
  • Piet Stuurmanweg 8: bouwen bedrijfsloods met kantoorruimte (Businesspark Vredenburgh, Glasparel kavel B2C, 28-01-2019, zaaknr. 2018258477, publicatie besluit: 30-01-2019);
  • Mauritslaan 75: tijdelijk plaatsen mobiele kraan (21-01-2019, zaaknr. 2018309933, publicatie besluit: 30-01-2019).

Bezwaar

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteit(en) niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift

U kunt uw beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

RSS