Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 4 2019 > Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Tussen haakjes datum van verzending en zaaknummer:

  • Arie Kempkesweg 20 t/m 56 en 39 t/m 59: bouwen 31 woningen (de Warande, Mooi wonen aan de Plasweg, 08-01-2019, zaaknr. 2018250970, publicatie besluit: 14-01-2019);
  • Bredeweg 11I: bouwen bedrijfswoning (Glasparel kavel 2, 09-01-2019, zaaknr. 2018286822, publicatie besluit: 14-01-2019);
  • Lijsterbesstraat 15: bouwen dakopbouw (09-01-2019, zaaknr. 2018318301, publicatie besluit: 11-01-2019);
  • Dukaatlaan 1: bouwen woning (kavel 25 ’t Suyt, 09-01-2019, zaaknr. 2018163423, publicatie besluit: 23-01-2019).

Bezwaar

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld). Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteit(en) niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift

U kunt uw beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

RSS