Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Prins Bernhard Cultuurfonds, collectevergunning voor de Anjercollecte d.d. 20 mei 2019 tot en met 25 mei 2019 (1-3-2019);
  • Sterre Vers kaashandel, jaarstandplaatsvergunning voor de verkoop van kaas op de standplaatslocatie Zuidplas op dinsdagen (1-3-2019).

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS