Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Stichting de Gouwebloem, loterijvergunning: trekking: 28 mei 2019 (15 februari 2019).

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS