Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Stichting Warenmarkt Waddinxveen, vergunning voor warenmarkt voor de periode 1 december 2019 tot 1 december 2024 (24 januari 2019)

Uitrit

  • Bgm Trooststraat 7 (29 januari 2019)

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS