Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende vergunningen zijn verzonden op tussen haakjes vermelde datum:

  • Nationaal Ouderenfonds, intrekken verleende vergunning (verzoek Nationaal Ouderenfonds) kledinginzameling 3e kwartaal 2019 en 2020 (15 januari 2019)
  • Fonds Slachtofferhulp, vergunning kledinginzameling 3e kwartaal 2019 en 2020 (15 januari 2019)
  • R. Hu, exploitatievergunning voor cafetaria vof Zuidplas, Zuidplaslaan 412 (18 januari 2019)
  • A. Boersma-Sterrenborg, standplaatsvergunning voor oktober en december 2019 voor verkoop van oliebollen, locatie Juliana van Stolberglaan/hoek Kerkweg Oost (18 januari 2019)
  • Sterre Vers Kaashandel, verlenging standplaatsvergunning voor jaar 2019 voor de verkoop van zuivelproducten op vrijdag, locatie Groensvoorde (18 januari 2019)

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS