Verleende apv-vergunningen

Verleende apv-vergunningen

De volgende uitritvergunning is verzonden op 23 januari 2019:

  • M.R. Joustra, Zonnesingel 3.

Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de verleende vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W (tenzij in de publicatie een andere procedure is vermeld).

RSS