Tijdelijk verkeersbesluit instellen parkeerverbod en afsluiten enkele straten t.b.v. wielerronde

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 8 2019 > Tijdelijk verkeersbesluit instellen parkeerverbod en afsluiten enkele straten t.b.v. wielerronde

Tijdelijk verkeersbesluit instellen parkeerverbod en afsluiten enkele straten t.b.v. wielerronde

B&W besluit om de volgende verkeersbesluiten te nemen:

De volgende wegen en weggedeeltes worden voor de duur van het evenement afgesloten voor alle verkeer:

  • Parklaan tussen Tuinbouwweg en Tweede Bloksweg
  • Egelantier
  • Zilverschoon
  • Tuinbouwweg tussen Zilverschoon en Tweede Bloksweg
  • Tweede Bloksweg tussen Tuinbouwweg en Parklaan, met borden C1 RVV 1990

Voor de volgende wegen en weggedeeltes worden gedurende de duur van het evenement een parkeerverbod ingesteld:

  • Parklaan tussen Tuinbouwweg en Tweede Bloksweg
  • Egelantier
  • Zilverschoon, met borden E4, “Met uitzondering van 21/4 19 uur en 22/4 19 uur”.

De verkeersbesluiten, inclusief situatietekeningen, liggen ter inzage bij de Publieksbalie van 20 februari t/m 2 april 2019.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend.

Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer 070 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling Infrastructuur en afdeling Voorlichting ter publicatie.

De verkeersbesluiten worden officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

RSS