Stemmen en stempassen gemeenteraadsverkiezing en referendum Wiv

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2018 > Stemmen en stempassen gemeenteraadsverkiezing en referendum Wiv

Stemmen en stempassen gemeenteraadsverkiezing en referendum Wiv

Dit item is gearchiveerd op 30-03-2018

Op dinsdag 27 februari zijn de stempassen bezorgd bij de kiesgerechtigde inwoners die op 5 februari 2018 stonden ingeschreven in Waddinxveen.

U kunt op 21 maart in onderstaande stemlokalen tussen 7.30 en 21.00 uur stemmen. U bent niet verplicht om naar het stembureau te gaan dat op uw stempas staat. Houdt u er rekening mee dat u dan ook een legitimatiebewijs moet meenemen, dat maximaal 5 jaar verlopen mag zijn?

 • Gemeentehuis, Beukenhof 1
 • Wijkgebouw Zonnig Zuid, St. Victorstraat 2
 • Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1
 • De Hoeksteen, Esdoornlaan 2
 • Zorgcentrum Souburgh, Prins Bernhardlaan 2
 • Bethelkerk, Bilderdijklaan 1
 • De Regenboogschool, Jacob Catslaan 3
 • Anne Frankcentrum, Jan van Bijnenpad 1
 • Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3
 • De nieuwe School, Wingerd 45
 • Dick Brunaschool, Sperwerhoek 6
 • Wijkgebouw Zuidhonk A, Zuidplaslaan 552
 • Wijkgebouw Zuidhonk B, Zuidplaslaan 552
 • De Morgenster, Sterrenlaan 1
 • Speeltuin De Overkant, Kromme Esse 6a
 • Projectbureau Triangel, Tweede Bloksweg 38a

Alle stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk en er is een gehandicaptenparkeerplaats in de buurt.

Geen stempas ontvangen?

Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 140182 of e-mail: gemeente@waddinxveen.nl.

Wijziging van enkele stemlokalen

Stembureau 1 wordt nu gevestigd in het nieuwe gemeentehuis, Beukenhof 1 en stembureau 16 in het projectkantoor Triangel aan de Tweede Bloksweg 38a en dus niet meer in het paviljoen bij de uitkijktoren aan de Parklaan.

Bent u verhinderd om zelf te stemmen?

Vraag dan iemand anders om voor u te stemmen. U stemt dan ‘bij volmacht’. Voor zowel gemeenteraadsverkiezing als het referendum kan dat via overdracht van uw stempassen aan een gemachtigde (dit noemen we ook wel een onderhandse volmacht).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uw gemachtigde moet zelf twee stempassen van de gemeente Waddinxveen hebben ontvangen.
 • U moet beiden op de achterkant van uw stempassen in het daarvoor bestemde vakje een handtekening zetten. Dit kunt u tot en met de verkiezingsdag doen.
 • De machtiging mag niet in het stemlokaal worden afgegeven.
 • Geef uw stempassen pas aan een ander mee, nadat u zelf heeft ingevuld wie voor u gaat stemmen.
 • Uw gemachtigde kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem. Hij/zij kan dus bijvoorbeeld niet eerst ’s morgens zelf gaan stemmen en dan later ’s middags nog eens voor u.
 • U moet een (kopie van een) legitimatiebewijs van u zelf meegeven aan degene die voor u gaat stemmen. Als dit ontbreekt, kan uw stem helaas niet worden uitgebracht. Uw legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen. Tip: maak uw BSN onleesbaar op de kopie en schrijf erop waar de kopie voor bestemd is.

Vooral de laatstgenoemde twee voorwaarden zijn niet bij elke kiezer bekend, graag daarom hiervoor uw aandacht!

Voor het referendum (en dus niet voor de gemeenteraadsverkiezing!) kunt u ook via een schriftelijke aanvraag vooraf bij volmacht stemmen. Uw gemachtigde stemt dan met een ‘volmachtbewijs’ namens u.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Uiterste datum van aanvraag is vrijdag 16 maart.
 • Het formulier (model L8) kunt u downloaden van onze website www.waddinxveen.nl. Vul het formulier in, onderteken het formulier en laat uw gemachtigde het formulier ook ondertekenen. Vervolgens mailt u het gescande formulier naar gemeente@waddinxveen.nl. Natuurlijk kunt u het formulier ook per mail of telefoon aanvragen en ingevuld en ondertekend per post naar ons terugsturen.
 • Uw gemachtigde moet zijn opgeroepen voor het raadgevend referendum over de Wiv.
 • Bij inwilliging van uw verzoek ontvangt degene die voor u gaat stemmen een volmachtbewijs dat hij/zij moet meenemen naar het stemlokaal.
 • Uw gemachtigde kan uw volmachtstem uitsluitend gelijktijdig uitbrengen met zijn of haar eigen stem.
 • Als het volmachtbewijs wegraakt, kunnen wij helaas geen nieuw bewijs meer afgeven.
 • U mag niet meer op uw gegeven volmacht terugkomen.
 • U kunt uw volmachtstem in elk stembureau in Nederland laten uitbrengen.

Voor beide procedures geldt:

 • U mag zelf niet meer aan de stemming deelnemen.
 • Uw gemachtigde mag niet meer dan 2 volmachtstemmen per verkiezing uitbrengen. In totaal kan hij of zij dus voor deze gecombineerde verkiezing maximaal 6 keer stemmen; 4 keer voor een ander en 2 keer voor zichzelf.

Wilt u wel zelf stemmen, maar buiten Waddinxveen?

Dan kan dat alleen voor het referendum en niet voor de gemeenteraadsverkiezing. Vraag dan uiterlijk 16 maart via www.waddinxveen.nl of voor dinsdag 20 maart voor 12.00 uur persoonlijk aan de balie een kiezerspas aan.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Als u via onze website een kiezerspas aanvraagt, heeft u uw DigiD inlogcode nodig.
 • Als u persoonlijk aan de balie een kiezerspas wilt aanvragen, moet u hiervoor vooraf via onze website eerst een afspraak maken.
 • Bij inwilliging ontvangt u een kiezerspas. U kunt dan niet meer met uw stempas stemmen.
 • Voor het referendum mag u met een kiezerspas in elk stembureau in Nederland stemmen.
 • U moet uw legitimatiebewijs aan het stembureaulid tonen. Dit legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Meer informatie

Kijk dan op www.waddinxveen.nl en kies op het openingsscherm voor de gele button ‘Gemeenteraadsverkiezing en referendum Wiv’. Ook kunt u bellen naar 140182 of mailen naar gemeente@waddinxveen.nl.

RSS