Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 10 2019 > Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a

Ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a

B&W maken bekend dat zij op 26 februari 2019 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a en dat de stukken voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. In bestemmingsplan Waddinxveen Noord West heeft het perceel de bestemming Agrarisch met de functieaanduiding Sierteelt. Hier zijn agrarische bedrijven en kwekerijen toegestaan. De realisatie van het Bentwoud en het kleinere areaal in het gebied hebben er ook voor gezorgd dat de agrarische bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Dit ontwerpbestemmingsplan biedt het planologisch kader om de bestaande plattelandswoning om te zetten naar een reguliere woning. Daarnaast wordt de in onbruik geraakte agrarische opstal gesloopt, waardoor – door de Ruimte-voor-Ruimte-regeling – één woning teruggebouwd kan worden. Door het terugplaatsen van een kleiner gebouw ontstaat er meer ruimte op het perceel. Hierdoor wordt een zichtlijn naar de polder gecreëerd. De ontwikkeling zorgt voor een duurzame invulling van het perceel.

In onderstaand figuur is de situering van het plangebied weergegeven.

Inzien ontwerpbesluit hogere waarden

Gebleken is dat er niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wet geluidhinder voor het wegverkeerlawaai kan worden voldaan. Er wordt binnen de beleidsregel Hogere Grenswaarden een hogere waarden afgegeven voor het wegverkeerlawaai van het Noordeinde. Het ontwerpbesluit hogere waarden Noordeinde 136, 136a ligt met ingang van 7 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage (t/m 17 april 2019). U kunt het ontwerpbesluit hogere waarden inzien via de computer in de hal bij de Publieksbalie of via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘Momenteel ter inzage’.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarden

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij B&W indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per email worden ingediend via info@odmh.nl.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Noordeinde 136, 136a met bijbehorende bijlagen ligt met ingang van 7 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage via de computer in de hal bij de Publieksbalie en via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen onder het kopje ‘Momenteel ter inzage’. Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPNoordeinde136-0301).

Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan

Iedereen kan t/m 17 april 2019 schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar het college van B&W. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met de heer X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182 of via het emailadres x.leenheer@waddinxveen.nl. Alle tijdig ontvangen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS