Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 11 en ontwerpbesluit Hogere waarden

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 11 en ontwerpbesluit Hogere waarden

Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 11 en ontwerpbesluit Hogere waarden

B&W maken bekend dat zij op 19 februari 2019 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 11 en hebben dit ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor tervisielegging.

Het Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw (SPB) is gevestigd aan de Maarten Schoutenstraat 6. Dit gebouw is verouderd en te krap om te kunnen inspelen op het groeiend aantal leerlingen die kiezen voor het Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs. Het SPB heeft daarom besloten een nieuw schoolgebouw te realiseren. De keuze is gevallen op een locatie nabij het Coenecoop College, zodat leerlingen van deze school ook gebruik kunnen maken van deze nieuwe locatie aan de Kanaaldijk 11.

De nieuwbouw krijgt 8 leslokalen verdeeld over drie verdiepingen en vier werkruimten voor circa 250 leerlingen met de mogelijkheid het schoolgebouw in de toekomst te kunnen uitbreiden. Deze nieuwbouw past niet in het geldende bestemmingsplan Coenecoop, omdat de gronden zijn bestemd voor bedrijfsdoeleinden. Met dit bestemmingsplan wordt de voorgenomen nieuwbouw gefaciliteerd.

Situering van het plangebied

Hogere waarden procedure

Met het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling van een schoolgebouw mogelijk gemaakt. Gebleken is dat ter plaatse van het schoolgebouw niet aan de voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder kan worden voldaan. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai (48 dB) wordt overschreden door de Dreef en de Kanaaldijk. De voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai (55 dB) wordt overschreden door de spoorlijn. Aan de maximaal toelaatbare geluidsbelasting wordt wel voldaan. Er is een ontwerpbesluit Hogere waarden genomen voor het bestemmingsplan Kanaaldijk 11. Dit ontwerpbesluit ligt met ingang van 28 februari 2019 gedurende 6 weken (t/m 10 april 2019) ter inzage.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 11 en het ontwerpbesluit Hogere waarden liggen met ingang van 28 februari 2019 gedurende 6 weken (t/m 10 april 2019) ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0627.BPkanaaldijk11-0301) en www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen. Alle stukken zijn ook in te zien op de computer bij de Publieksbalie in het gemeentehuis.

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende 6 weken een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit Hogere waarden. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van B&W. Alle tijdig binnengekomen zienswijzen worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord. Deze zienswijzen worden betrokken in de procedure die leidt tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit Hogere waarden.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit Hogere waarden, de procedure en het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de heer M. van Veen via 14 0182 of m.vanveen@waddinxveen.nl.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS