Ontwerpbestemmingsplan ‘Exportweg 50’

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 4 2019 > Ontwerpbestemmingsplan ‘Exportweg 50’

Ontwerpbestemmingsplan ‘Exportweg 50’

B&W maken bekend dat zij op 15 januari 2019 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Exportweg 50’ en dat de stukken voor een periode van 6 weken ter inzage liggen. In bestemmingsplan Distripark A12 heeft het perceel de bestemming ‘Bedrijventerrein’. Hier zijn transport- en distributiebedrijven, al dan niet in combinatie met groothandelsactiviteiten, alsmede aan transport- en distributie verwante bedrijven toegestaan. Het perceel komt vrij door verhuizing.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan biedt het planologisch kader om een logistiek distributiecentrum mogelijk te maken. Het distributiecentrum is niet geheel passend in vigerend bestemmingsplan omdat er gewenst wordt dichter langs de Zuidelijke Dwarsweg te bouwen dan is toegestaan. Qua functie is het distributiecentrum passend op logistiek bedrijventerrein Distripark A12. Middels het bestemmingsplan wordt ook een integrale hoogte van maximaal vijftien meter en een bebouwingspercentage van maximaal 70% planologisch geregeld. Het distributiecentrum wordt landschappelijk ingepast door een groenstrook aan de Zuidelijke Dwarsweg. De groenstrook bestaat uit een houtwal met een dichte begroeiingsstructuur gecombineerd met twee soorten bomen welke reeds aanwezig zijn in andere delen van de Zuidelijke Dwarsweg.

In onderstaand figuur is de situering van het plangebied weergegeven.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Exportweg 50’ met bijbehorende bijlagen wordt met ingang van 24 januari 2019 gedurende zes weken (tot en met 6 maart 2019) ter inzage gelegd op het gemeentehuis, Beukenhof 1. U kunt de stukken inzien via de computer in de hal van het gemeentehuis. U kunt het plan ook inzien via www.waddinxveen.nl/bestemmingsplannen, onder het kopje ‘Momenteel ter inzage’. Een andere mogelijkheid voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan is via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer NL.IMRO.0627.BPexportweg50-0301).

Zienswijzen

U kunt t/m 6 maart 2019 schriftelijk of mondeling uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Schriftelijke zienswijzen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK te Waddinxveen. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of voor vragen over deze publicatie of het ontwerpbestemmingsplan kunt u contact opnemen met dhr. X. Leenheer via telefoonnummer 14 0182. Alle ontvankelijke zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan worden gebundeld, samengevat en gezamenlijk beantwoord.

Alle geldende bestemmingsplannen kunt u vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

RSS