Melding op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 7 2019 > Melding op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Melding op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

Voor het beheer van bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een melding.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Kok Lexmond B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op perceel Plasweg 16b en 18a. De werkzaamheden zijn in de periode van 18 februari t/m 16 mei 2019, van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende drie werkdagen. De melding heeft kenmerk 2019030497.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.

RSS