Melding besluit maatwerkvoorschriften Rozenkwekerij Porta Nova, Abr. Kroesweg 31

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 7 2019 > Melding besluit maatwerkvoorschriften Rozenkwekerij Porta Nova, Abr. Kroesweg 31

Melding besluit maatwerkvoorschriften Rozenkwekerij Porta Nova, Abr. Kroesweg 31

De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) maakt bekend dat een besluit is genomen om maatwerkvoorschriften vast te stellen voor Rozenkwekerij Porta Nova B.V. op de locatie Abraham Kroesweg 31, kenmerk 2018149834, verzonden op 29 januari 2019. De voorschriften zijn voor het lozen van brijn in de bodem tot 1 juli 2022.

Bezwaar

Als u vragen heeft over dit besluit, dan kunt u bellen voor meer informatie. U kunt bellen met 088 - 54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt. Bezwaar maken is dan misschien niet nodig. Belanghebbenden kunnen natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn van zes weken. Deze termijn gaat in op de dag na verzending van het besluit.

Het bezwaar kunt u indienen bij het college van B&W. Zet in uw bezwaarschrift tenminste naam en adres, datum bezwaarschrift, nummer van het besluit en handtekening. U kunt ook een kopie van het besluit bijvoegen. Graag ook vermelden wat de reden is waarom u het niet eens bent met dit besluit.

Het verzoek is om een kopie van het besluit bij te voegen en uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen. Informatie hierover vindt u op www.waddinxveen.nl/bezwaar. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag). Dit kan ook digitaal. Kijk op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening. Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inlichtingen

Voor informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.

RSS