Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Melding besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

Voor het plaatsen van kleine gesloten bodemenergiesystemen buiten interferentiegebieden of het lozen grondwater, hemelwater of afvalwater anders dan vanuit een inrichting, is een vergunning niet altijd nodig. In die gevallen kan worden volstaan met een melding van de activiteiten.

B&W hebben de volgende melding ontvangen:

  • Van Voskuilen Woudenberg B.V., Coenecoop 570: melden van bemaling op perceel in Triangel G aan de westzijde van het spoor

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage.

RSS