Instellen en wijzigen parkeerverbod nabij Coenecoop 13

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 6 2019 > Instellen en wijzigen parkeerverbod nabij Coenecoop 13

Instellen en wijzigen parkeerverbod nabij Coenecoop 13

B&W hebben besloten om:

  • op het wegvak tegenover Coenecoop 13 een algeheel parkeerverbod in te stellen over een lengte van 18 meter door gele onderbroken strepen aangegeven verboden om te parkeren op die plaatsen die voor de doorgang en bereikbaarheid van in/uitrit van Coenecoop 13 noodzakelijk is;
  • op het wegvak tussen Coenecoop 12 en Coenecoop 13 het door gele onderbroken strepen aangegeven algeheel parkeerverbod in te korten met 12 meter, zodat er 2 extra openbare parkeerplaatsen ontstaan.

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekeningen, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 6 februari t/m 19 maart 2019.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend.

Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer 070 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling Infrastructuur en afdeling Voorlichting ter publicatie.

De verkeersbesluiten worden officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

RSS