Instellen bebouwde kom en maximum snelheid Glasparel

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 9 2019 > Instellen bebouwde kom en maximum snelheid Glasparel

Instellen bebouwde kom en maximum snelheid Glasparel

B&W hebben besloten de bebouwde kom en de maximum snelheid in te stellen door het plaatsen van (onder)borden op de navolgende locaties:

  • Plasweg bij nummer 36 (tekening 1)
  • Arie Kempkesweg voor de brug (tekening 2)
  • Van Dort Kroonweg voor het kruispunt met de Plasweg (tekening 3)
  • Plasweg bij nummer 26 (tekening 4)

Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 27 februari t/m 9 april 2019.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend.

Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer 070 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling Infrastructuur en afdeling Voorlichting ter publicatie.

De verkeersbesluiten worden officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

RSS