Aanwijzen parkeerplaats Watermolen voor opladen elektrische voertuigen

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Aanwijzen parkeerplaats Watermolen voor opladen elektrische voertuigen

Aanwijzen parkeerplaats Watermolen voor opladen elektrische voertuigen

B&W hebben besloten door het plaatsen van bord E4 met onderbord OB19 “opladen elektrische voertuigen” een parkeerplaats aan te wijzen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Watermolen, parkeerplaats tegenover huisnummer 14. Het verkeersbesluit, inclusief situatietekening, ligt ter inzage bij de Publieksbalie van 30 januari t/m 12 maart 2019.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend.

Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer 070 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt.

Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Bedrijfsvoering, Juridisch Advies, van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 14 0182).

U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan.

Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling Infrastructuur en afdeling Voorlichting ter publicatie.

De verkeersbesluiten worden officieel gepubliceerd in de Staatscourant.

RSS