Aanwijzen monument Dorpstraat 60

Home > Bestuur > Bekendmakingen | publicaties > Bekendmakingen week 5 2019 > Aanwijzen monument Dorpstraat 60

Aanwijzen monument Dorpstraat 60

Op 22 januari 2019 heeft het college het gemeentelijke monument aangewezen:

  • Dorpstraat 60 (perceelnummer WDV01C3822)

Bezwaar
Wanneer u vindt dat uw directe belangen worden geschaad door de verlening van een – hiervoor genoemde – verleende vergunning/beschikking, kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van de beschikking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. Met het indienen van een bezwaarschrift wordt de aanvang van de activiteiten niet tegengehouden. Om dat te voorkomen kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank ‘s-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De rechter beziet dan of met de activiteit mag worden begonnen. Aan het indienen van zo’n verzoek zijn kosten verbonden.

Digitaal indienen beroep- en verzoekschrift
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening.

RSS