Toezeggingen/actielijst

Home > Bestuur > Alles over de raad > Toezeggingen/actielijst

Toezeggingen/actielijst

Tijdens een informerende raadsbijeenkomst of besluitvormende raadsvergadering kan door een portefeuillehouder toezeggingen worden gedaan. De inhoud van de toezeggingen kan een politiek karakter hebben, maar ook een actie op korte of lange termijn. De toezeggingen/acties staan op deze lijst geregistreerd.

Ga direct naar de toezeggingen/actielijst vanaf 1 juni 2018.

Volgnr.

Datum / Partij

Onderwerp en agendapunt

Portefeuillehouder

Stand van zaken / Toelichting

15 juni 2016

PCW

Aanpassing distelverordening

Uitbreiding project glassanering Polder Bloemendaal

C. de Jong Beantwoording vraag distelverordening

7 sept 2016

WeWa/CDA

Aangeboden lijst bomen aan weth.

Vaststellen addenda Welstandsnota

Tuinbouwweg

C. de Jong

101

21 sept 2016

CDA

Monitor Sociaal Domein

Verordening en nadere regels WMO

en jeugd  

J. Nieboer

lopend proces

Raadsvoorstellen/-besluiten

Bijlage

102

21 sept 2016

PvdA/GL

Mogelijkheid vertrouwenspersoon

in de verordening Wmo

Verordening en nadere regels WMO

en jeugd  

J. Nieboer  Mogelijkheid is onderzocht en de Verordening is hierop aangepast en vast gesteld
105

9 nov 2016

PCW

Aanrijtijden brandweer B. Cremers Memo Aanrijtijden
106

9 nov 2016

PCW

Kennis te hard rijden bekend maken C. de Jong

Kaart speed profiles

Legenda

107

9 nov 2016

PCW

Onderzoek Blijvenslening J. Nieboer

Afgedaan met Raadsvoorstel/-besluit

Bijlage

108

9 nov 2016

PCW en D66

Informatie en discussie Duurzaamheid L. Hofstra

In het 1e kwartaal wordt een avond gepland

voor de raad

109

14 dec 2016

WeWa

 Geen bedrijfswoningen BP Bredeweg L. Hofstra

Afgedaan in

Raadsvoorstel/-besluit

110

7 mrt 2017

WeWa, VVD, CDA

Ontwikkelvisie Station tot Brug-gebied C. de Jong

Afgedaan in

Raadsvoorstel/-besluit

111

7 mrt 2017

WeWa

 motie vuurwerkvrije zone aan nieuwe burgemeester voorleggen J.A. Karssen

Afgedaan

Beantwoording motie

112

7 mrt 2017

PvdA/GL

raad inlichten over ontwikkelingen vliegveld Rotterdam Den Haag J.A. Karssen

Afgedaan met

brief BRR aan W'veen

brief BRR Staatssecretaris

113

7 mrt 2017

PCW

samenwerkingstafel middenhuur

L. Hofstra

Afgedaan:

De wethouder heeft het verzoek in de toezegging besproken in de rondvraag van het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen. De regio gemeenten hebben aangegeven hier geen belangstelling voor te hebben.

114

7 mrt 2017

WeWa

herinrichting Oranjewijk/parkeerstroken

C. de Jong

Afgedaan middels

Mobiliteitsplan

Bijlage 1  Bijlage2 Bijlage 3

116

20 sept 2017

1e Burap inzake Gemeentehuis

Afgedaan zie:

memo

117 20 sept 2017

Erfgoedverordening

Stand van zaken

is dat er op dit moment 22 gemeentelijke monumenten zijn en dat we een overzicht hebben van 78 cultureel-historische waardevolle panden die wellicht in aanmerking zouden kunnen komen voor de status van gemeentelijk monument.

Bijna een kwart van de eigenaren van deze panden is in het tweede kwartaal van 2017 benaderd. Een brede enquete zal – op advies van de monumentencommissie in de tweede helft van 2018  - uitgezet worden. In de tussentijd gaat de monumentencommissie

met een aantal eigenaren in gesprek. Na de enquete rapporteren wij onze bevindingen en komen we met aanbevelingen.

Afgedaan zie memo

118 8 nov 2017 Bestemmingsreserve Coenecoop
119 8 nov 2017 Bedrag restafval

Afgedaan zie:

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2018;

120 8 nov 2017 Bedrag 2018 restafval

NB. kan pas in december van 2018

worden afgedaan

121 11 okt 2017 Onderzoek winkeltijden

Afgedaan:

toezegging is reeds verwerkt; op de inschrijfformulieren die voor de nieuwe loting (2018) zijn gebruikt en ook op de ontheffing zelf wordt hier bekendheid aan gegeven.