De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 14 november 2012 het bestemmingsplan ‘A12’ vastgesteld.

Bestemmingsplan digitaal inzien(externe link)

Het bestemmingsplan is als pdf-bestand hieronder te downloaden.

Het plan heeft als doel het plangebied van een actueel bestemmingsplan en daarmee planologische regeling te voorzien. Met het bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het plangebied omvat de Rijksweg A12 en direct aangrenzende gronden. Van het plangebied zijn uitgesloten die gebieden die benodigd zijn voor de ontwikkeling van de A12 parallel-structuur en de Moordrechtboog. De provincie heeft hiervoor inpassingsplannen vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘A12’ is gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft ambtshalve wijzigingen in de regels ter bescherming van de archeologische waarden naar aanleiding van het vastgestelde gemeentelijke archeologiebeleid. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn door vier instanties zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan.