B&W hebben het volgende besluit genomen:

  • het vaststellen van hogere geluidswaarden voor Zuidkade 230 te Waddinxveen.

De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de gemeente Waddinxveen. Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2021016688.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Bezwaar

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig. 

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar College van B&W van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. 

U kunt uw bezwaarschrift ook online indienen. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift indient. U heeft hiervoor wel een DigiD of eHerkenning nodig.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:  

  • uw naam, adres en handtekening
  • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt
  • een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waar u bezwaar tegen maakt
  • de redenen waarom u bezwaar maakt
  • indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waar u bezwaar tegen maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/(externe link) voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.