Op 12 juni 2020 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een besluit genomen op de aanvraag met kenmerk 2020030790. Dit betreft het vestigen van een peuteropvang in de Bethelschool aan de Heggewinde 22A. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/ gebruik)

Inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de gemeente Waddinxveen. Door de landelijke maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, biedt de ODMH u de mogelijkheid om de stukken, die u wilt inzien, te e-mailen. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.  De inzageperiode is 6 weken en start op de eerste werkdag na de publicatiedatum van deze bekendmaking. Een dag na de start van inzageperiode start de beroepstermijn. De inzageperiode en beroepstermijn eindigen 6 weken na de start van de beroepstermijn.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van 6 weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingesteld op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link). Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook bezwaar is gemaakt. Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.